Besluit van Financien over groene beleggingen

14 mei 2007

Voor groene beleggingen geldt een vrijstelling in box 3 en een extra heffingskorting. Voor de aanwijzing van instellingen als groenfonds heeft de staatssecretaris van Financiën in een besluit van 2 juli aangegeven aan welke voorwaarden moet worden voldaan en op welke wijze een verzoek voor een kwalificatie als groenfonds moet worden gedaan. Het verzoek wordt gericht aan het Hoofd van de Belastingdienst/Grote Ondernemingen te Amsterdam. Aan die inspecteur is de bevoegdheid toegekend om verzoeken te behandelen. Aanwijzing als groenfonds is alleen mogelijk voor instellingen met een vergunning als krediet- of beleggingsinstelling. Die registers worden door De Nederlandse Bank gehouden. Bij het verzoek moeten de volgende stukken worden meegezonden: - de statuten van de instelling;- de vergunning;- de volledige jaarstukken van het laatst afgesloten boekjaar;- een balans;- een volledig overzicht van de beleggingen en de kredietverstrekkingen;- de prospectussen van de beleggingsproducten;- kopieën van de door de Minister VROM afgegeven beschikkingen ten aanzien van groene projecten.Over winsten uit de perioden voor de aanwijzing als groene instelling moet belasting worden betaald voordat de instelling als groen kan worden gekwalificeerd.Aan kwalificatie worden de volgende standaardvoorwaarden gesteld:1. Het vermogen van het fonds bestaat hoofdzakelijk (ten minste 70%) uit beleggingen in groenprojecten kredieten aan groenprojecten.2. Verliezen, die na de aanwijzing als groenfonds zijn geleden, kunnen niet worden verrekend winsten van jaren voor de aanwijzing of met het jaar van aanwijzing als de winst van dat jaar ook pré-groene resultaten omvat.3. Binnen vier maanden na afloop van ieder boekjaar overlegt het groenfonds aan de belastingdienst de definitieve fiscale en commerciële jaarstukken. Hierin is begrepen een overzicht van de verstrekte kredieten ten behoeve van dan wel de beleggingen in de groenprojecten, opgenomen naar de waarde in het economische verkeer. De jaarstukken zijn voorzien van een accountantsverklaring.Het groenfonds dient binnen twee maanden na afloop van elk van de eerste drie kwartalen bij de inspecteur een kwartaalbalans in. Hierbij overlegt het groenfonds eveneens een overzicht van de verstrekte kredieten en de beleggingen.4. Indien het groenfonds in andere groenprojecten belegt dan in het verzoek tot aanwijzing als groene instelling is vermeld, verstrekt de instelling een kopie van de door de Minister van VROM afgegeven beschikking ten aanzien van die projecten. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.