Besluit over ter beschikking stellen van personeel door vrijgestelde instellingen en omzetbelasting

14 mei 2007

Wanneer overheden personeelsleden detacheren bij andere overheden kan heffing van BTW achterwege blijven als aan een aantal voorwaarden is voldaan. De detacheringstermijn mag niet langer zijn dan 12 maanden en de vergoeding mag niet hoger zijn dan het brutoloon van de werknemer. Als de oorspronkelijke detacheringstermijn 12 maanden bedroeg en vervolgens wordt besloten tot een tweede detachering bij dezelfde opdrachtgever is op de tweede periode de vrijstelling niet van toepassing. Voorziet de oorspronkelijke overeenkomst in verlenging dan geldt de vrijstelling niet als van die mogelijkheid gebruik wordt gemaakt, omdat dan achteraf vaststaat, dat de overeenkomst voor langere tijd dan 12 maanden is aangegaan.Onder voorwaarden kan bij het uitlenen van personeel in de sociaal-culturele sector en in de gezondheidssector heffing van omzetbelasting achterwege blijven. Heffing van omzetbelasting kan niet achterwege blijven als de CAO van de inlener niet op het ingeleende personeel van toepassing is én de inlener niet (volledig) verantwoordelijk is voor de gevolgen die de beëindiging van het inlenen van personeel heeft of kan hebben voor de arbeidsovereenkomst tussen de uitlener en het betrokken personeel.In die situatie bestaat het gevaar van concurrentievervalsing met commerciële uitzendbureaus. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.