Besluit over gevolgen non-discriminatiebepalingen in verdragen

14 mei 2007

In verband met de inwerkingtreding van het belastingverdrag tussen Nederland en België van 5 juni 2001, dat van toepassing is met ingang van 1 januari 2003, is het besluit van 21 februari 2002, nr.CPP2001/2745M opnieuw uitgebracht. Het nieuwe belastingverdrag met België voorziet slechts in het verlenen van persoonlijke aftrekken, tegemoetkomingen en verminderingen voor zover de heffing over inkomsten aan Nederland is toegewezen. De staatssecretaris keurt goed dat heffingskortingen volledig worden verleend als er recht op bestaat. Het heffingvrije vermogen en de aftrekposten moeten wel pro rata parte worden berekend. Er bestaat recht op alle heffingskortingen voor de inkomstenbelasting, met uitzondering van de arbeidskorting, de (aanvullende) ouderenkorting, de jonggehandicaptenkorting, de korting voor maatschappelijk beleggen, de korting voor directe beleggingen in durfkapitaal en de toetrederskorting. Dat zijn geen persoonlijke aftrekken, tegemoetkomingen en verminderingen uit hoofde van burgerlijke staat of samenstelling van het gezin. Verder bestaat er recht op de verhoging maximum gecombineerde heffingskorting bij de minstverdienende partner en de bijzondere verhoging heffingskorting voor de inkomstenbelasting voor niet-inwoners.De non-discriminatiebepaling is alleen van toepassing op inwoners van België die in Nederland belaste inkomsten hebben. Dit betekent dat de niet-verdienende partner geen recht heeft op de verhoging maximum gecombineerde heffingskorting of de bijzondere verhoging heffingskorting voor niet-inwoners. Op grond van het grensarbeidersprotocol bestaat er wel recht op de (aanvullende) ouderenkorting omdat deze leeftijdsafhankelijk is.Voor het toepassen van de heffingskortingen worden dezelfde voorwaarden gesteld als voor binnenlandse belastingplichtigen. Er bestaat recht op het heffingvrije vermogen en de verhoging ervan voor kinderen. Er bestaat geen recht op de ouderentoeslag omdat deze niet kan worden aangemerkt als persoonlijke aftrek etc. Op grond van het grensarbeidersprotocol bestaat wel recht op de ouderentoeslag omdat dit een tegemoetkoming is gebaseerd op leeftijd. Er bestaat recht op aftrek van:1. uitgaven voor onderhoudsverplichtingen:2. uitgaven voor levensonderhoud van kinderen;3. weekenduitgaven voor gehandicapte kinderen en voor het grensarbeidersprotocol aangevuld met:4. buitengewone uitgaven;5. scholingsuitgaven.Op grond van de non-discriminatiebepalingen en het grensarbeidersprotocol komen niet-inwoners die niet kiezen voor behandeling als binnenlandse belastingplichtige in aanmerking voor vrije toerekening als alleen het niet kiezen in de weg zou staan aan de kwalificatie als partner. Onder de toepassing van het grensarbeidersprotocol geldt alleen de echtgenoot als partner. Indien een van beiden kiest voor behandeling als binnenlandse belastingplichtige worden inkomensbestanddelen en bestanddelen van de rendementsgrondslag in aanmerking genomen bij degene door wie de inkomensbestanddelen zijn genoten of op wie deze drukken respectievelijk tot wiens bezit die bestanddelen behoren.Voor de vrije toerekening blijven de persoonsgebonden aftrek die overeenkomstig het voorgaande wordt verleend en de uitgaven voor kinderopvang buiten aanmerking, voorzover deze bij de partner bij de belastingheffing in de woonstaat in aanmerking kunnen worden genomen. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.