Besluit inzake waardering en achterwaartse verliesverrekening

8 maart 2012

De staatssecretaris van Financiën heeft een besluit uit 2000 over waardering, vervroegde afschrijving en verliesverrekening geactualiseerd. Naast een onderdeel over stelselwijziging bij dreigende verliesverdamping zijn in dit besluit twee nieuwe goedkeuringen opgenomen; één over de verliesverrekening als gevolg van toepassing van de willekeurige afschrijving en één over te laat gemaakte keuzes voor verruimde achterwaartse verliesverrekening in de vennootschapsbelasting.

De staatssecretaris ziet geen bezwaar in wijziging van het gekozen waarderingsstelsel mits ook het nieuwe stelsel in overeenstemming is met goed koopmansgebruik. Daarnaast moet het stelsel bestendig worden toegepast en mag geen sprake zijn van een incidenteel fiscaal voordeel. Wijziging van het waarderingsstelsel om verliesverdamping te voorkomen stuit niet op bezwaren. Met ingang van 2007 is de voorwaartse verrekening van verliezen beperkt tot negen jaar. Belastingplichtigen die vóór 2007 gebruik maakten van de willekeurige afschrijving op milieuvriendelijke of andere aangewezen bedrijfsmiddelen hebben destijds geen rekening kunnen houden met de latere beperking van de verliesverrekening. De staatssecretaris vindt het onwenselijk dat de toepassing van een faciliteit ter bevordering van investeringen in bepaalde bedrijfsmiddelen nadelig kan uitwerken voor belastingplichtigen. Daarom heeft hij goedgekeurd dat onder voorwaarden het verschil tussen de willekeurige en de reguliere afschrijving wordt terug genomen. De verhoging van de boekwaarde vindt plaats aan het einde van het oudste jaar waarvan de aanslag nog niet is vastgesteld en geldt uitsluitend voor de verliesverrekening. In het jaar van aanpassing moet zonder toepassing van de goedkeuring sprake zijn van een onverrekend verlies. Voor toepassing van de goedkeuring moet uiterlijk 31 december 2012 een verzoek bij de bevoegde inspecteur zijn ingediend.

Voor de jaren 2009 tot en met 2011 gold een tijdelijke verruiming van de achterwaartse verliesverrekening tot drie jaren onder gelijktijdige beperking van de voorwaartse verrekening van verliezen tot zes jaren. In een aantal gevallen is de keuze ten onrechte niet gedaan. In beginsel geldt dat een keuze die bij de aangifte moet worden gemaakt niet meer mogelijk is als de aanslag onherroepelijk vaststaat. In dit geval wijkt de staatssecretaris af van deze beleidsregel en keurt hij onder voorwaarden goed dat belastingplichtigen die niet hebben gekozen voor de verruimde achterwaartse verliesverrekening alsnog daarvoor kunnen kiezen. De inspecteur honoreert het verzoek niet als de belastingplichtige inmiddels nieuwe informatie heeft op grond waarvan hij zijn aanvankelijke keuze wil herzien. Het verzoek moet uiterlijk 31 december 2012 bij de bevoegde inspecteur zijn ingediend.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.