Besluit giftenaftrek inkomstenbelasting

21 december 2007

Om vanaf 1 januari 2008 in aanmerking te komen voor de giftenaftrek in de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting en voor de vrijstellingen van schenkings- en successierecht moet een instelling die het algemene nut (ANBI) beoogt door de belastingdienst zijn aangewezen. Dat gebeurt op verzoek van de betreffende instelling. In verband met deze wijziging is het beleid over de giftenregeling geactualiseerd. Het tot 1 januari 2008 bestaande beleid is vervallen. Diverse besluiten zijn daarom ingetrokken. Periodieke giften Periodieke giften zijn aftrekbaar zonder de beperking van een drempel die geldt voor de aftrek van eenmalige giften. Het gaat dan om vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen die uiterlijk bij het overlijden van de schenker eindigen. Periodieke giften in natura worden op dezelfde wijze behandeld als schenkingen in geld. De minimale looptijd voor periodieke giften is vijf jaar. Het is toegestaan om in vijf jaarlijkse termijnen te schenken, waarbij de eerste termijn op de dag van het sluiten van de overeenkomst wordt geschonken en de volgende vier termijnen steeds met tussenpozen van een jaar. Feitelijk is de verplichting tot het doen van periodieke giften dan binnen vijf jaar geƫindigd. Degene die de gift doet mag tussentijds de looptijd niet inkorten tot minder dan de minimale looptijd voor een aftrekbare periodieke gift. Beƫindiging van periodieke giften bij arbeidsongeschiktheid of werkloosheid van de schenker is geen beletsel voor de aftrekbaarheid als periodieke gift. Oprichting ANBI bij testament Een erflater kan bij testament een stichting oprichten en de statuten van de stichting opnemen in zijn testament. Die stichting kan een ANBI zijn. Het is mogelijk dat de in het testament opgenomen statuten afwijken van de eisen die op het overlijdensmoment gelden voor een ANBI. Na de oprichting van de stichting, dus na het overlijden van de erflater, moeten de statuten van de stichting worden aangepast. De stichting kan pas vanaf het moment van de aanpassing worden aangemerkt als een ANBI. De voor het successierecht relevante verkrijging vindt plaats op het moment van overlijden als de stichting nog niet voldoet aan de voorwaarden voor vrijstelling van successierecht. De staatssecretaris heeft goedgekeurd dat de vrijstelling van successierecht mag worden toegepast als de statuten binnen acht maanden na het overlijden van de erflater zijn aangepast en de stichting geen uitkering doet tot het moment waarop zij als ANBI is aangewezen. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.