Besluit Financien over vermindering dubbele belastingheffing naar aanleiding arrest De Groot

14 mei 2007

Op 12 december 2002 heeft het Europese Hof van Justitie een arrest gewezen over de manier, waarop Nederland de vermindering ter voorkoming van dubbele belasting berekent. Volgens het Hof is deze manier in strijd met het Europese recht. De Hoge Raad moet, met inachtneming van het arrest van het Europese Hof, in de zaak nog arrest wijzen. Daarop vooruitlopend heeft de staatssecretaris van Financiën al een besluit uitgevaardigd, zodat de belastingdienst uitvoering kan geven aan het arrest van het Hof. Het besluit is van toepassing als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:1. De berekening van de vermindering van de belasting heeft betrekking op buitenlands inkomen waarop de vrijstellingsmethode van toepassing is;2. Het buitenlandse inkomen is uitsluitend afkomstig uit andere lidstaten van de EU of daarmee gelijkgestelde landen waarop het arrest van het Hof van Justitie van toepassing is en waarmee Nederland een belastingverdrag heeft gesloten waarin geen bepaling is opgenomen op grond waarvan een inwoner van Nederland in het andere land recht heeft op dezelfde persoonlijke aftrekken, tegemoetkomingen en verminderingen uit hoofde van burgerlijk staat of samenstelling van het gezin als inwoners van dat land;3. De inwoner van Nederland kan aannemelijk maken dat hij in het buitenland geen recht heeft op aftrek van de desbetreffende uitgaven en4. Hij verdient niet zijn (vrijwel) gehele inkomen vanuit de werkstaat zoals bedoeld in het Schumacker-arrest van het Hof van Justitie;Bij de berekening van de vermindering van belasting wordt dan rekening gehouden met de volgende aftrekposten.Bij openstaande aanslagen over jaren vóór 1 januari 2001:- persoonlijke verplichtingen als alimentatie e.d.;- buitengewone lasten als aftrekbare uitgaven voor levensonderhoud van kinderen en ziektekosten of studiekosten;- de belastingvrije som met uitzondering van de jonggehandicaptenaftrek en de (aanvullende) ouderenaftrek.Bij openstaande aanslagen over jaren vanaf 1 januari 2001: - persoonsgebonden aftrekposten als uitgaven voor levensonderhoud kinderen, buitengewone uitgaven, weekenduitgaven voor gehandicapte kinderen, scholingsuitgaven en alimentatie e.d..Het noemerinkomen wordt bij openstaande aanslagen over jaren vóór 1 januari 2001 vermeerderd met het bedrag van de negatieve persoonlijke verplichtingen voorzover dit bedrag in voorgaande jaren in mindering is gebracht op het noemerinkomen.Op deze manier wordt bereikt dat een belastingplichtige die in meerdere lidstaten inkomsten verwerft het fiscale voordeel van aftrekposten behoudt als zijn persoonlijke en gezinssituatie niet in die andere lidstaat in aanmerking wordt genomen.De lijst van aftrekposten komt overeen met de aftrekposten die zijn vermeld in het besluit waarin een uitwerking is gegeven van de non-discriminatiebepalingen in het belastingverdrag tussen Nederland en Suriname, de Belastingregeling voor het Koninkrijk en het belastingverdrag met België van 1970. Zaken, die niet door dit besluit worden geregeld moeten door de belastingdienst worden aangehouden tot nadere regelgeving bekend is. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.