Besluit Financien over pensioenaangroei en lijfrentepremieaftrek

14 mei 2007

In een besluit gaat de staatssecretaris van Financiƫn in op de berekening van de pensioenaangroei in een kalenderjaar ter berekening van de mogelijke lijfrentepremieaftrek. Onderstaand volgt een overzicht van de aandachtspunten.- Toegelicht wordt, dat in het uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting twee afzonderlijke bepalingen zijn opgenomen, waarvan de ene geldt voor beschikbare premieregelingen en de andere bepaling voor alle andere regelingen.- Voor vaste bedragenregelingen is de pensioenaangroei het in een jaar toegevoegde bedrag aan ouderdomspensioen.- Voor beschikbare premieregelingen moet de gehele premie als uitgangspunt worden genomen, inclusief de opslag voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid en inclusief de premie voor een nabestaandenpensioen.- Bij een eindloonregeling moet de aangroei worden berekend op basis van de pensioengrondslag op de peildatum in het kalenderjaar of op basis van de feitelijk gehanteerde pensioengrondslag in een jaar.- Bij een middelloonregeling of een vaste bedragenregeling moet rekening gehouden worden met indexatie in de loop van het jaar, voorzover die betrekking heeft op de in het jaar verdiende rechten.- Verevening van pensioenrechten in het kader van echtscheiding of conversie van pensioenrechten heeft geen invloed op de aangroei in een jaar.- Wanneer er een met spaarloon of premiespaargeld betaalde vrijwillige pensioenverbetering heeft plaatsgevonden, die niet is verwerkt in de opgaaf van de verzekeraar, kan daarmee bij de aangifte rekening worden gehouden door de gedeblokkeerde premies te vermenigvuldigen met een factor uit het uitvoeringsbesluit.- Met de omzetting van tijdelijke rechten in levenslange rechten moet in het jaar van omzetting rekening worden gehouden.- De toerekening van vrijwillige betalingen voor pensioenverbetering aan het kalenderjaar of eerdere jaren geschiedt op basis van de pensioenregeling. Is daarin niets geregeld, dan vindt toerekening plaats aan het jaar van betaling.- Voortzetting van een pensioenregeling na gedwongen ontslag op basis FVP-bijdragen mag op basis van een goedkeuring buiten beschouwing blijven, tenzij de voortzetting onafhankelijk is van die bijdragen. In andere gevallen van voortzetting moet de aangroei wel worden meegenomen.- Wanneer bij deelname aan een beroepspensioenfonds de premie achteraf wordt aangepast heeft dat consequenties voor de lijfrentepremieaftrek. Verbetering van de aangifte kan een boete voorkomen.- De verzekeraar moet een verbeterde opgaaf doen indien door het verstrijken van de wachttijd achteraf pensioenrechten ontstaan in een jaar. Ook wanneer slechts een deel van het jaar is deelgenomen moet een opgaaf worden gedaan. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.