Besluit Beleggingsinstellingen is discriminerend door onderscheid naar woonplaats aandeelhouders

14 mei 2007

Het EG-verdrag verbiedt alle belemmeringen van het vrije kapitaalverkeer binnen de Europese Unie. Dat verbod heeft verstrekkende gevolgen. Een fiscale beleggingsinstelling belegde in binnen- en buitenlandse aandelen. In het boekjaar 1997/1998 ontving de beleggingsinstelling ƒ 5,25 miljoen aan buitenlands dividend, waarop ƒ 1,1 miljoen bronbelasting werd ingehouden. Op grond van verdragen ter voorkoming van dubbele belastingheffing was ƒ 735.000 verschuldigd. De beleggingsinstelling vroeg een tegemoetkoming voor de inhouding van buitenlandse bronbelasting op grond van het besluit beleggingsinstellingen. Bij de vaststelling van de tegemoetkoming liet de inspecteur de Duitse en Portugese bronbelasting buiten beschouwing. Voor de Duitse bronbelasting gold op grond van het verdrag geen recht op verrekening van bronbelasting. Met Portugal had Nederland destijds geen verdrag, terwijl het Besluit ter Voorkoming van Dubbele Belastingheffing niet in een verrekeningsmogelijkheid voor Portugese bronbelasting voorzag. Dat hield een belemmering van het kapitaalverkeer in naar het oordeel van Hof Amsterdam. Voor die belemmering bestaat naar het oordeel van het Hof geen rechtvaardigingsgrond. Het Hof heft die belemmering op door de Duitse en Portugese bronbelasting te betrekken in de bepaling van de tegemoetkoming. Bij de bepaling van hoogte van de tegemoetkoming wordt rekening gehouden met de woonplaats van de aandeelhouders van een beleggingsinstelling. Als de beleggingsinstelling ook buitenlandse aandeelhouders heeft wordt de tegemoetkoming verminderd door vermenigvuldiging met een factor, die afhankelijk is van het door Nederlandse aandeelhouders gestorte kapitaal en het totaal gestorte aandelenkapitaal. Zo vindt een verschil in behandeling plaats van een beleggingsinstelling die ook buitenlandse aandeelhouders heeft ten opzichte van een beleggingsinstelling met uitsluitend binnenlandse aandeelhouders. Dat is in strijd met de non-discriminatieartikelen die zijn opgenomen in de toepasselijke verdragen ter voorkoming van dubbele belasting en de belastingregeling voor het Koninkrijk. Die bepalingen verbieden ongelijke behandeling van ondernemingen op grond van de woonplaats van de aandeelhouders. Ook is de wijze van berekening in strijd met het EG Verdrag, omdat het vrije kapitaalverkeer hierdoor wordt belemmerd.Het hof bepaalt de tegemoetkoming door te veronderstellen, dat alle buitenlandse aandeelhouders belastingplichtig zijn. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.