Beperking renteaftrek niet in strijd met vrij kapitaalverkeer

15 juni 2012

Een naar Nederlands recht opgerichte BV exploiteerde enkele in Nederland gelegen onroerende zaken. De BV was tot en met 2001 onderdeel van een fiscale eenheid. De BV had een aantal onroerende zaken overgenomen van haar moedermaatschappij. De koopsom daarvoor werd schuldig gebleven. Na de overdracht van de aandelen in de BV aan een op Aruba gevestigde Stichting Administratiekantoor, werd de fiscale eenheid verbroken. De BV bracht de rente over het aan haar voormalige moedermaatschappij verschuldigde bedrag in aftrek op haar winst. Volgens Hof Den Haag was, met toepassing van het leerstuk van fraus legis, de rente niet aftrekbaar bij de BV. Door het samenstel van (rechts)handelingen was de vermogenspositie van de moedermaatschappij niet wezenlijk veranderd. Het samenstel van (rechts)handelingen was overwegend ingegeven met het oog op belastingverijdeling.
Het hof verwierp het standpunt van de BV dat beperking van de renteaftrek door de toepassing van het leerstuk van wetsontduiking in strijd was met de vrijheid van kapitaalverkeer zoals die is opgenomen in het verdrag betreffende de werking van de EU. Dat oordeel is volgens de Hoge Raad juist. De bestrijding van ontduiking van de nationale belastingwet heeft geen andere rechtvaardiging nodig dan de vaststelling in het concrete geval dat van wetsontduiking sprake is. Doet zich dat voor dan kan men zich niet met vrucht beroepen op de vrijheid van kapitaalverkeer.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.