Beleidsbesluit Belastingen Personenauto's en Motorrijwielen

2 februari 2011

De staatssecretaris van Financiën heeft een beleidsbesluit over de belastingen van personenauto’s en motorrijwielen (BPM) aangepast. Nieuw in het besluit is het standpunt over het voor de aanvang van het weggebruik in Nederland verzoeken om teruggaaf van BPM bij export in huur/lease situaties van in het buitenland gekentekende auto's.

 

Als een in het buitenland geregistreerd motorrijtuig in Nederland wordt gebruikt door een Nederlands ingezetene is voor de aanvang van het weggebruik in Nederland BPM verschuldigd. De BPM wordt op verzoek teruggegeven als het motorrijtuig buiten Nederland is gebracht, rekening houdend met een bedrag dat kan worden toegerekend aan het gebruik in Nederland. Het Hof van Justitie EU heeft verklaard dat bij de berekening van de verschuldigde belasting voor een in een andere lidstaat geregistreerd en gehuurd voertuig rekening moet worden gehouden met de gebruiksduur van het Nederlandse wegennet.

Vooruitlopend op wijziging van de wettelijke bepalingen keurt de staatssecretaris van Financiën goed dat er voor de aanvang van het weggebruik in Nederland direct een verzoek om teruggaaf bij export kan worden ingediend. Alleen het verschil tussen de verschuldigde en de terug te ontvangen BPM hoeft te worden betaald.

Als de periode van gebruik in Nederland achteraf langer blijkt te zijn wordt een naheffingsaanslag BPM opgelegd. Als de periode van gebruik korter is, kan een aanvullend verzoek om teruggaaf worden ingediend. Dit verzoek wordt ambtshalve in behandeling genomen.

De goedkeuring wordt verleend onder de volgende voorwaarden:

- Aan de hand van de huur- of leaseovereenkomst wordt aangetoond dat er sprake is van zakelijk overeengekomen gebruik tussen de verhuurder en huurder.

- De in de overeenkomst genoemde huur- of leaseperiode wordt geacht de gebruiksperiode in Nederland te zijn. Deze periode bedraagt maximaal 3 jaar.

- Een verlenging van de duur van de overeenkomst moet tenminste twee weken vóór de ingangsdatum schriftelijk worden gemeld aan de inspecteur.

- Het motorrijtuig is geregistreerd in een andere lidstaat van de Europese Unie of een staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.