Beleidsbesluit afschrijving op bedrijfsmiddelen

26 maart 2010

De minister van Financiën heeft de bestaande beleidsbesluiten over de afschrijving op bedrijfsmiddelen samengevoegd en geactualiseerd. Het besluit bevat nieuwe standpunten over de afschrijving op verhuurde personeelswoningen, immateriële activa, gebouwen en onderhanden werk.

Onderhanden werk moet sinds 2007 worden gewaardeerd op een gedeelte van de overeengekomen vergoeding. De kosten van het aangenomen werk komen in beginsel in aftrek in het jaar waarop zij drukken, tenzij een aftrekbeperking van toepassing is. Rente die betrekking heeft op onderhanden werk en die onder een aftrekbeperking valt komt niet in aftrek. Activeren en afschrijven van de (rente)kosten is niet aan de orde.
Afschrijving op gebouwen die binnen een onderneming worden gebruikt is slechts mogelijk zolang de boekwaarde van het gebouw hoger is dan de bodemwaarde. Voor gebouwen in eigen gebruik is de bodemwaarde 50% van de WOZ-waarde. Voor gebouwen die ter beschikking worden gesteld aan derden is de bodemwaarde gelijk aan de WOZ-waarde.
De afschrijvingsbeperking geldt alleen voor gebouwen en niet voor andere onroerende zaken. In bepaalde bedrijfssectoren is het gebruikelijk dat de gemeente één WOZ-beschikking afgeeft voor het gehele bedrijf. De WOZ-waarde moet dan worden gesplitst in gedeelten die aan elk van de gebouwen in het bedrijf moeten worden toegerekend en gedeelten die betrekking hebben op andere onroerende zaken.

Personeelswoningen zijn ter beschikking gestelde gebouwen. De afschrijving op personeelswoningen is dus beperkt tot de WOZ-waarde.
Er geldt een overgangsregeling voor gebouwen die vóór 1 januari 2007 tot het ondernemingsvermogen behoorden en waarop vóór 1 januari 2007 minder dan drie jaar is afgeschreven. Er mag volgens de oude regeling worden afgeschreven tot er drie hele boekjaren is afgeschreven. Daarmee is bedoeld drie boekjaren na het jaar van ingebruikneming.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.