Beleid bedrijfsopvolgingsregeling 2010

29 april 2011

De staatssecretaris van Financiën heeft het beleid over de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) voor de schenk- en erfbelasting, zoals die met ingang van 2010 geldt, gepubliceerd. Het besluit, waarin dit beleid is opgenomen, treedt met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2010 in werking. Ten opzichte van de voorganger van het huidige besluit zijn de volgende onderdelen aangepast of toegevoegd.

 

Goedkeuring finaal verrekenbeding

Met behulp van een finaal verrekenbeding kunnen echtgenoten die buiten gemeenschap van goederen zijn getrouwd bij overlijden van een van hen afrekenen alsof zij in wettelijke gemeenschap van goederen waren gehuwd. Wanneer een van de echtgenoten een onderneming drijft en de andere echtgenoot overlijdt, behoort de helft van de waarde van de onderneming tot diens nalatenschap door het finaal verrekenbeding. Zonder testament geldt het wettelijk erfrecht. De vordering vererft naar de langstlevende echtgenoot. De kinderen verkrijgen een vordering op de langstlevende ouder. De BOR is niet van toepassing omdat de langstlevende ouder geen ondernemingsvermogen verkrijgt. De kinderen kunnen geen beroep doen op de uitstelregeling van de Invorderingswet omdat zij geen vordering hebben op een medeverkrijger die ondernemingsvermogen heeft verkregen in de zin van de BOR. De staatssecretaris van Financiën heeft goedgekeurd dat de BOR in dit geval wel van toepassing is op de helft van de waarde van de onderneming. De goedkeuring geldt ook voor aandelen.

 

Preferente aandelen

Op de schenking of vererving van (cumulatief) preferente aandelen is de BOR van toepassing als aan een aantal voorwaarden is voldaan. Bij een omzetting van gewone aandelen in (cumulatief) preferente aandelen vóór 2010 kon nog geen rekening worden gehouden met de vanaf 2010 geldende voorwaarde dat er tegelijk nieuwe gewone aandelen worden uitgegeven aan de bedrijfsopvolger. In voorkomende gevallen zal de staatssecretaris beoordelen of met toepassing van de hardheidsclausule de BOR kan worden toegepast.

 

Vruchtgebruik en bloot eigendom van aandelen

De BOR geldt voor aandelen die bij de erflater of schenker behoorden tot een aanmerkelijk belang. De BOR kan ook worden toegepast op de blote eigendom van aandelen of op verkregen vruchtgebruik van aandelen. Het is geen bezwaar dat de BOR wordt toegepast als de blote eigendom en het vruchtgebruik van die aandelen door de verkrijging (door overlijden of schenking) zijn ontstaan. Dat kan zich voordoen bij een vruchtgebruiktestament.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.