Belastingrechtspraak wordt openbaar

20 april 2011

De rechtspraak is in het algemeen openbaar, dat wil zeggen dat de zitting en de uitspraak voor iedereen toegankelijk zijn. De gedachte daarachter is dat openbaarheid van de zitting een waarborg is voor behoorlijke rechtspraak. Er geldt in ons land een uitzondering voor belastingzaken. In dergelijke zaken vindt de zitting plaats achter gesloten deuren voor zover het de belastingaanslag betreft.

Het kabinet stelt nu voor om ook geschillen die belastingaanslagen betreffen in het openbaar te laten plaatsvinden. Het wetsvoorstel biedt daarnaast een ruimere wettelijke grondslag aan het anonimiseringsbeleid bij de publicatie van uitspraken. Het machtigingsvereiste voor het verstrekken van uitspraken aan derden komt te vervallen.

 

De rechter bepaalt welke uitspraken voor publicatie bestemd zijn. De fiscale geheimhoudingsplicht verbiedt de rechter de uitspraak bekend te maken, tenzij dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de belastingwet. Als bekendmaking noodzakelijk is voor de uitvoering van de belastingwet, mag de bekendmaking vervolgens niet verder gaan dan noodzakelijk. In het algemeen zijn de gegevens over de persoon van de belanghebbende niet noodzakelijk voor de kennisneming door anderen van de rechtspraak. Deze gegevens moeten dus geanonimiseerd worden. Daarmee wordt niet alleen voldaan aan de fiscale geheimhoudingsplicht, maar wordt ook het recht op privacy van de belanghebbende gerespecteerd.

Nieuw is dat de rechter inbreuk kan maken op de fiscale geheimhoudingsplicht indien andere specifieke belangen dit vereisen. De rechter mag zijn uitspraak in die gevallen ongeanonimiseerd publiceren. Of een dergelijk specifiek belang aanwezig is, dat zwaarder weegt dan het belang bij privacy, laat het kabinet ter beoordeling aan de rechter.

 

Het bestuursrecht kent in het algemeen geen beperking voor het verstrekken van afschriften of uittreksels van uitspraken aan anderen dan procespartijen. Voor het verstrekken van uitspraken in belastingzaken moet de rechter machtiging verlenen. De achtergrond van het vereiste van het geven van een machtiging is gelegen in de fiscale geheimhoudingsplicht.

Het kabinet is van mening dat het machtigingsvereiste zo weinig belang heeft dat het kan vervallen. Ook zonder machtigingsvereiste kan de rechter bij de keuze voor publicatie het belang van openbaarheid van de rechtspraak en het belang bij privacy betrekken.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.