Belastingplan 2012 aangenomen

21 december 2011

De Eerste Kamer heeft de wetsvoorstellen Belastingplan 2012 c.s. aangenomen. Met ingang van 1 januari 2012 wijzigen daardoor ondermeer de volgende zaken.

 

Autobelastingen

 

Oldtimers

Voor auto’s die op 31 december 2011 25 jaar of ouder zijn, geldt een vrijstelling van Motorrijtuigenbelasting. De vrijstelling van Motorrijtuigenbelasting gaat gelden voor alle auto’s van 30 jaar en ouder, met dien verstande dat een eventuele diesel- of LPG-toeslag voor auto’s die na 1 januari 2012 25 jaar of ouder worden wel moet worden betaald. Voor de komende jaren geldt een ingroeiregeling.

 

Inkomstenbelasting

 

Aftrek levensonderhoud
Aftrek van de bijdrage in de kosten van levensonderhoud van kinderen is onder voorwaarden mogelijk. Deze regeling geldt met ingang van 1 januari 2012 voor kinderen tot 21 jaar. De leeftijdsgrens was 30 jaar. De leeftijdsgrens voor de weekenduitgaven voor gehandicapten wordt in verband hiermee verruimd door verlaging van de leeftijdsdrempel voor aftrek van 27 jaar naar 21 jaar.

 

Alleenstaande ouderkorting
Alleenstaanden met kinderen hebben onder voorwaarden recht op de alleenstaande ouderkorting. Deze bestaat uit een inkomensafhankelijk deel en een niet inkomensafhankelijk deel. De leeftijdsgrens voor het niet-inkomensafhankelijke deel wordt verlaagd van 27 naar 18 jaar. De leeftijd van het jongste kind is voortaan bepalend. De leeftijdsgrens voor het inkomensafhankelijke deel blijft 16 jaar. Een eerder aangekondigde verlaging tot 12 jaar is van de baan.


Kindertoeslag box 3
De kindertoeslag op het heffingvrije vermogen in box 3 vervalt per 1 januari 2012. Een motie om de invoering een jaar uit te stellen heeft het niet gehaald.

 

Multiplier giftenaftrek
Met ingang van 1 januari 2012 geldt een vermenigvuldigingsfactor in de giftenaftrek voor giften aan culturele instellingen. Giften mogen worden vermenigvuldigd met een factor 1,25. Deze factor geldt zowel in de inkomstenbelasting als in de vennootschapsbelasting tot een totaalbedrag van € 5.000. De multiplier in de giftenaftrek geldt voor vijf jaar.

 

Omvorming zelfstandigenaftrek
De zelfstandigenaftrek wordt omgezet in een vast bedrag, ongeacht de hoogte van de winst. Het bedrag van de zelfstandigenaftrek is € 7.280. Dit bedrag wordt niet jaarlijks geïndexeerd.

Aftrekdrempel scholing
Uitgaven voor scholing zijn aftrekbaar indien zij hoger zijn dan een drempelbedrag. Dat bedrag wordt verlaagd van € 500 naar € 250.

 

Loonbelasting

 

Afschaffing levensloop- en spaarregeling

De levensloop- en spaarregeling voor werknemers worden afgeschaft met ingang van 1 januari 2012. De tegoeden van de spaarloonregeling blijven, voor zover ze niet worden opgenomen, vrijgesteld in box 3 tot het einde van de blokkeringstermijn van vier jaar. De levensloopregeling kan geruisloos worden omgezet in de vitaliteitsregeling. Er geldt een overgangsregeling voor mensen die op 31 december 2011 tenminste € 3.000 op hun levenslooprekening hebben. Zij kunnen hun levensloopregeling in stand houden en daar zelfs nog aan toevoegen in de komende jaren.

 

30%-regeling
Voor uit het buitenland afkomstige werknemers die beschikken over een in Nederland schaarse deskundigheid kan op verzoek de 30%-regeling worden toegepast. De specifieke deskundigheid moet voortaan tot uiting komen door een salarisniveau van € 35.000 (exclusief vergoeding). Er gelden uitzonderingen op de salarisnorm. Voor masters, die jonger zijn dan 30 jaar, geldt een verlaagde norm van € 26.605. Voor wetenschappers geldt geen inkomenseis. De looptijd van de 30%-regeling is verkort van 10 naar 8 jaar. Werknemers die binnen 150 km van de Nederlandse grens wonen, hebben geen recht op toepassing van de 30%-regeling.

 

Vennootschapsbelasting

 

Overnameholdings
Voor overnames van Nederlandse bedrijven na 1 januari 2012 geldt een beperking voor de aftrek van rente van schulden die samenhangen met de overname. De beperking geldt voor overnameholdings die met het overgenomen bedrijf een fiscale eenheid aangaan en zo de rente op de financiering van de overname ten laste van de winst van het overgenomen bedrijf brengen. Bedraagt de rente over deze schuld meer dan € 1 miljoen, dan is het meerdere boven dat bedrag niet aftrekbaar van de winst. De beperking van de aftrek van rente door overnameholdings geldt voor overnames waarbij de fiscale eenheid tussen de overnemende en overgenomen partij is aangegaan na 15 november 2011.

 

Vaste inrichtingen
Door de invoering van een zogenaamde objectvrijstelling behoort het resultaat van een buitenlandse vaste inrichting niet tot de winst van het Nederlandse bedrijf. De objectvrijstelling geldt niet voor passieve vaste inrichtingen (beleggingen) in landen met een gunstig belastingklimaat.

 

R&D-aftrek
Er komt een R&D-aftrek die is bedoeld om andere directe kosten van research and development dan loonkosten te verlagen. Voor de loonkosten kan al gebruik gemaakt worden van de afdrachtvermindering voor speur- en ontwikkelingswerk. Het budget bedraagt € 250 miljoen in 2012 en € 500 miljoen in latere jaren.

 

Verruiming giftenaftrek
De drempel voor de giftenaftrek in de vennootschapsbelasting van € 227 vervalt. Het maximum dat per jaar als aftrekbare gift geldt wordt verhoogd van 10% van de winst naar 50%, met een absoluut maximum van € 100.000.
Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.