Belastingplan 2009 voor werkgevers

19 september 2008

Onderstaand volgt een overzicht van de belangrijkste maatregelen uit het Belastingplan 2009 voor werkgevers. 1. Verlaagde bijtelling zuinige auto’s In het Belastingplan 2008 is voor zeer zuinige auto’s van de zaak een verlaagde bijtelling ingevoerd van 14% van de catalogusprijs in plaats van 25% van de catalogusprijs. Er wordt nu een tussencategorie ingevoerd waarvoor een bijtelling geldt van 20%. Deze categorie bestaat uit dieselauto’s met een CO2-uitstoot tussen de 96 en 116 g/km en andere auto’s met een CO2-uitstoot tussen de 111 en 140 g/km. Er komt geen verdere verfijning van de bijtelling. 2. Belastingvrije vergoeding EVC-procedures Een procedure ter erkenning van verworven competenties (EVC) stelt vast welke competenties iemand heeft opgedaan door bijvoorbeeld werkervaring en resulteert in een ervaringscertificaat. Met ingang van 1 januari 2009 kan de werkgever aan zijn werknemers een EVC-procedure belastingvrij vergoeden. Als de werknemer de kosten van de procedure voor zijn rekening neemt, zijn de kosten voor hem aftrekbaar als scholingsuitgaven en kan hij voor het bedrag van de kosten zijn spaarloon deblokkeren. Als de werkgever de kosten van de EVC-procedure voor zijn rekening neemt, is de vergoeding of verstrekking onbelast en heeft de werkgever recht op de afdrachtvermindering EVC. 3. Afschaffing Eerstedagsmelding Ter vermindering van de administratieve lasten wordt de verplichte Eerstedagsmelding bij het aannemen van nieuw personeel afgeschaft. De belastingdienst heeft wel de bevoegdheid in voorkomende gevallen een werkgever te verplichten om eerstedagsmeldingen te doen. 4. Afschaffing inhouding WW-premie Met ingang van 1 januari 2009 betalen werknemers geen WW-premie meer. 5. Loon in, loon over Loon wordt toegerekend aan het tijdvak waarin het aan de werknemer is betaald (loon in). Bij de inwerkingtreding van de Wet financiering sociale verzekeringen mochten werkgevers voor het jaar 2006 het in een bepaald tijdvak uitbetaalde loon toerekenen aan de verstreken loontijdvakken waarop het loon betrekking had (loon over). Deze regeling gold ook voor de jaren 2007 en 2008 en wordt nog een keer verlengd tot 1 januari 2010. Wel mag de werkgever een inhouding in de maand januari op loon dat betrekking heeft op het voorgaande jaar opnemen in de laatste aangifte over het oude jaar. Daarbij wordt de inhouding volgens de tarieven van het voorgaande jaar berekend. 6. Afschaffing correctieberichten over het lopende jaar De verplichting voor werkgevers om een onjuiste of onvolledige aangifte loonheffingen te herstellen door middel van een correctiebericht vervalt met ingang van 1 januari 2010 voor correctieberichten die betrekking hebben op een tijdvak van een lopend kalenderjaar. Vanaf die datum moeten fouten in een aangifte loonheffingen over een tijdvak in een lopend kalenderjaar worden hersteld in de eerstvolgende aangifte met betrekking tot dat jaar. De correctieverplichting voor fouten in aangiften loonheffingen over verstreken kalenderjaren blijft bestaan. De correctieberichten hoeven met ingang van 1 januari 2010 niet meer tegelijk met een aangifte te worden ingediend. 7. Voortzetting tijdelijke regeling uitvraag jaarloongegevens Voor de jaren 2006 en 2007 heeft de belastingdienst de jaarloongegevens bij een aantal werkgevers nogmaals op moeten vragen. Met ingang van het kalenderjaar 2009 kan voor gegevens over het jaar 2008 geen gebruik meer worden gemaakt van de bevoegdheid om gegevens nogmaals op te vragen. Er komt nu een tijdelijke regeling om in uitzonderingssituaties waarbij gegevens ontbreken, onjuist, onvolledig of onbruikbaar zijn, alsnog over juiste gegevens te kunnen beschikken. De regeling geldt tot 1 januari 2012. Welke gegevens opgevraagd mogen worden, wordt vastgesteld bij ministeriële regeling. 8. Codificatie fiscale behandeling WGA-lasten De lasten voor de werkhervatting van gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA-lasten) vormen kosten voor de werkgever. Werkgevers mogen maximaal 50% van hun WGA-lasten verhalen op het netto loon van hun werknemers. De Rechtbank Haarlem heeft onlangs geoordeeld dat de verhaalde WGA-premie aftrekbaar is als negatief loon en dus in mindering komt op het brutoloon. Daarom wordt nu uitdrukkelijk in de wet vastgelegd dat de WGA-lasten, die de werkgever op zijn werknemer verhaalt, niet op het loon in mindering gebracht mogen worden. 9. Inhouding loonbelasting op afkoopsommen Periodieke uitkeringen uit lijfrenten aan meerderjarigen zijn onderworpen aan de inhouding van loonbelasting. Per 1 januari 2009 geldt dat ook voor afkoopsommen van lijfrenten en van bepaalde andere periodieke uitkeringen. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.