Belastingplan 2009 voor vennootschappen

19 september 2008

Onderstaand volgt een overzicht van de belangrijkste maatregelen uit het Belastingplan 2009 voor vennootschappen. 1. Uitbreiding faciliteiten speur- en ontwikkelingswerk De WBSO is de verzamelnaam voor de afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk in de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA) en de aftrek speur- en ontwikkelingswerk in de Wet IB 2001. Per 1 januari 2009 wordt de definitie van speur- en ontwikkelingswerk verruimd. De ontwikkeling van technische nieuwe programmatuur waarbij gebruik wordt gemaakt van bestaande componenten valt dan ook onder speur- en ontwikkelingswerk. Afhankelijk van de bevindingen zal de WBSO verder worden uitgebreid in 2011. 2. Uitbreiding faciliteiten zeescheepvaart De Wet IB 2001 bevat een forfaitaire winstbepalingsmethode voor de zeescheepvaart; de zogenaamde tonnageregeling. Het tonnagetarief voor grotere schepen en voor als scheepsmanager werkzame ondernemers wordt verlaagd om het Nederlandse fiscale zeescheepvaartpakket aantrekkelijker te maken. De huidige tonnageregeling kent vanaf een tonnage van 25.000 nettoton een vast tarief. Er komt nu een extra schaal. Voor een tonnage vanaf 50.000 nettoton geldt een lager tarief van € 0,50 per 1.000 nettoton. De grondslag voor de opbrengsten uit scheepsmanagement wordt met 75% verlaagd om de toepassing van de tonnageregeling op scheepsmanagers effectiever te laten zijn. Voor deze aanpassingen is goedkeuring van de Europese Commissie nodig. De maatregelen gaan pas in na verkrijging van deze goedkeuring, mogelijk met terugwerkende kracht tot 1 januari 2009. 3. Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) Een VAR, dat is een beschikking waarin de belastingdienst een beoordeling geeft van de arbeidsverhouding, heeft een geldigheidsduur van een jaar en moet dus elk jaar opnieuw worden aangevraagd. Ter vermindering van de administratieve lasten wordt met ingang van 1 januari 2010 een VAR automatisch verlengd wanneer er in de drie voorgaande jaren geen wijziging in de arbeidsverhouding is geweest. De voorwaarden voor automatische verlenging zijn: • de belastingplichtige heeft drie jaar achtereen een verzoek voor een VAR ingediend voor dezelfde soort werkzaamheden die onder vergelijkbare condities zijn verricht; • in die jaren is steeds eenzelfde soort VAR afgegeven, en • deze beschikkingen zijn niet meer herzien. Dit betekent bijvoorbeeld dat een ondernemer, die drie jaar achtereenvolgens een VAR-winst of een directeur-grootaandeelhouder die drie jaar achtereenvolgens een VAR-dga heeft gehad, de jaren daarna diezelfde VAR automatisch krijgt opgestuurd zolang hij hetzelfde werk blijft doen. 4. Flexibilisering budgetsystematiek MIA, EIA en VAMIL De afgelopen jaren zijn de milieu-investeringsaftrek (MIA) en de energie-investeringsaftrek (EIA) tijdelijk buiten toepassing gesteld omdat de daarvoor beschikbare budgetten overschreden dreigden te worden. Dat is in 2007 ook gebeurd met de versnelde afschrijving milieubedrijfsmiddelen (VAMIL). Om dergelijke noodgrepen te voorkomen worden de regelingen aangepast. De hoogte van de investeringsaftrekpercentages zal kort vóór het begin van elk jaar aan de hand van een meerjarig beeld worden vastgesteld. Een mogelijke budgetoverschrijding wordt dan gespreid over enkele jaren opgevangen. Alleen bij een zeer omvangrijke budgetoverschrijding kan de regeling tussentijds worden gesloten. Wel blijft het mogelijk om de lijst van investeringen aan te passen. Voor de VAMIL is onder voorwaarden aftopping van de afschrijving mogelijk. 5. Verlaging Vpb-tarieven vanwege uitblijven rentebox De optionele rentebox is, in afwachting van goedkeuring door de Europese Commissie, nog niet ingevoerd in de vennootschapsbelasting. De rentebox is naar keuze van de belastingplichtige van toepassing op het saldo van ontvangen en betaalde groepsrente. Dat saldo is belast tegen 5% in plaats van 25,5% resp. aftrekbaar tegen 5% in plaats van 25,5%. Het uitblijven van goedkeuring voor de optionele rentebox is aanleiding om het MKB-tarief in de vennootschapsbelasting te verlagen tot 20% voor winsten tot een bedrag van € 250.000. De huidige tweede schijf van 23% vervalt. De tariefverlaging geldt alleen voor het jaar 2008. 6. Versoepeling regime beleggingsinstellingen Het beleggingsbegrip in de Wet Vpb wordt aangepast om ook beleggingsinstellingen die vastgoed niet direct maar via dochtervennootschappen houden onder het regime voor beleggingsinstellingen te kunnen laten vallen. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.