Belastingplan 2009 voor particulieren

19 september 2008

Onderstaand volgt een overzicht van de belangrijkste maatregelen uit het Belastingplan 2009 voor particulieren. INKOMSTENBELASTING 1. Doorwerkbonus Ter bevordering van de arbeidsparticipatie van ouderen krijgen zij een doorwerkbonus. De doorwerkbonus is een extra heffingskorting die doorwerken tot 65 jaar aantrekkelijker moet maken. De systematiek is vergelijkbaar met de bestaande verhoogde arbeidskorting voor ouderen. De hoogte van de bonus loopt op met de leeftijd en met het inkomen uit arbeid. In het jaar waarin een werkende 62 wordt, bedraagt de bonus 5% van het inkomen verdiend met arbeid. In het jaar waarin de werkende 63 jaar wordt, is de bonus 7% van het inkomen. Dat loopt op tot 10% in het jaar waarin de werkende 64 wordt. Voor 65-plussers is de doorwerkbonus 2% van het inkomen uit arbeid. Voor doorwerken na 67 jaar geldt een doorwerkbonus van 1%. De bonus wordt berekend over het gedeelte van de inkomsten uit tegenwoordige arbeid boven een bedrag van € 8.860 (2009) tot het einde van de derde schijf (€ 54.776 in 2009). 2. Verhoging ouderschapsverlofkorting en levensloopregeling Het wettelijke recht op ouderschapsverlof wordt met ingang van 1 januari 2009 uitgebreid van 13 naar 26 weken. Door de uitbreiding van het wettelijke recht op ouderschapsverlof wordt het maximale bedrag van de ouderschapsverlofkorting ook hoger. De ouderschapsverlofkorting wordt op dit moment alleen toegepast als de ouder in dat jaar inlegt in de levensloopregeling. Deze koppeling van de ouderschapsverlofkorting aan de levensloopregeling wordt per 1 januari 2009 losgelaten. Het is dan mogelijk om zonder deelname aan de levensloopregeling toch recht te hebben op de ouderschapsverlofkorting. 3. Verhoging inkomensafhankelijke aanvullende combinatiekorting Op grond van het Belastingplan 2008 wordt de inkomensafhankelijke aanvullende combinatiekorting (IACK) per 1 januari 2009 geïntroduceerd. De IACK moet meer werken voor alleenstaanden en minst verdienende partners met kinderen aantrekkelijker maken. Het budget voor de IACK voor het jaar 2009 wordt met € 470 miljoen verhoogd, zodat al in 2009 en niet pas in 2011 het maximum van de IACK wordt bereikt. 4. Arbeidskorting De arbeidskorting is met ingang van 1 januari 2009 inkomensafhankelijker gemaakt en geïntensiveerd. Het maximum van de arbeidskorting voor 2009 bedraagt € 1.504 (2008: 1.443) voor lage inkomens en € 1.480 (2008: 1.443) voor hoge inkomens. 5. Verlaagde bijtelling zuinige auto’s In het Belastingplan 2008 is voor zeer zuinige auto’s van de zaak een verlaagde bijtelling ingevoerd van 14% van de catalogusprijs in plaats van 25% van de catalogusprijs. Er wordt nu een tussencategorie ingevoerd waarvoor een bijtelling geldt van 20%. Deze categorie bestaat uit dieselauto’s met een CO2-uitstoot tussen de 96 en 116 g/km en andere auto’s met een CO2-uitstoot tussen de 111 en 140 g/km. Er komt geen verdere verfijning van de bijtelling. 6. Afzien van autokostenvergoeding als gift Een gift in de vorm van het afzien van een vergoeding van kosten voor vervoer per auto is aftrekbaar. De aftrek bedraagt momenteel € 0,20 per kilometer. Op andere plaatsen in de Wet IB 2001 en de Wet LB 1964 bedraagt de autokostenvergoeding € 0,19 per kilometer. Dat bedrag gaat ook voor de giftenaftrek gelden en valt met ingang van 2009 buiten de jaarlijkse indexering van bedragen. 7. Lijfrenten In de lijfrentesfeer vindt een aantal vereenvoudigingen plaats op het terrein van splitsing van lijfrenten, afkoop van kleine lijfrenten en inhouding van loonbelasting op afkoopsommen. Daarnaast vervalt de afrekenverplichting bij emigratie voor saldolijfrenten. Verder wordt de maximumpremiegrondslag verhoogd. - Splitsing van lijfrenten Sinds de invoering van de Wet IB 2001 worden lijfrentecontracten die de vorm hebben van een box 1-lijfrente voor een deel belast in box 3 als gevolg van het niet (geheel) in aftrek (kunnen) brengen van de betaalde premie. De lijfrenteaanspraak moet jaarlijks worden gesplitst in een box 1-deel en een box 3-deel. Van de latere uitkeringen moet worden vastgesteld welk deel is onderworpen aan loonheffing (het box 1-deel) en welk deel niet (het box 3-deel). Dat wordt voorkomen door in de wet vast te leggen dat de belastingheffing de vormgeving van het lijfrentecontract volgt. De lijfrentetermijnen van een voor box 1 kwalificerend contract worden volledig belast in box 1. Deze regeling geldt ook voor de lijfrentespaarrekening en het lijfrentebeleggingsrecht. Herinvoering van de saldomethode van de Wet IB 1964 is volgens het kabinet niet wenselijk, behalve voor beperkte bedragen aan niet-afgetrokken premies. Er wordt een beperkte saldomethode ingevoerd voor niet-afgetrokken premiebetalingen tot € 2.269 per jaar. - Afkoop kleine lijfrenten Voor kleine lijfrentekapitalen komt er een afkoopmogelijkheid. Bij afkoop van een lijfrentecontract waarvan de waarde niet meer bedraagt dan € 4.000 hoeft geen revisierente betaald te worden. - Vervallen afrekenverplichting saldolijfrenten bij emigratie De afrekenverplichting bij emigratie voor saldolijfrenten en soortgelijke periodieke uitkeringen vervalt. Deze afrekenverplichting geldt voor bepaalde polissen die zijn afgesloten voor 14 september 1999 en die onder het overgangsrecht van de Wet IB 2001 vallen. - Verhoging maximumpremiegrondslag Voor de financiering van de fiscale facilitering van banksparen is de maximumpremiegrondslag voor lijfrenten per 1 januari 2008 verlaagd van € 150.957 naar € 103.257 (cijfers 2007). Het verschil tussen het werknemerspensioen en het lijfrenteregime is hierdoor toegenomen. Voor werknemerspensioen geldt geen maximale grondslag. Groepen die zijn aangewezen op het lijfrenteregime voor hun oudedagsvoorziening zijn hierdoor in een ongunstigere positie gekomen. De maximumpremiegrondslag voor lijftenten wordt naar het oude niveau teruggebracht en bedraagt per 1 januari 2009 € 153.221 (voor indexatie). LOONBELASTING Een procedure ter erkenning van verworven competenties (EVC) stelt vast welke competenties iemand heeft opgedaan door bijvoorbeeld werkervaring en resulteert in een ervaringscertificaat. Met ingang van 1 januari 2009 kan de werkgever aan zijn werknemers een EVC-procedure belastingvrij vergoeden. Als de werknemer de kosten van de procedure voor zijn rekening neemt, zijn de kosten voor hem aftrekbaar als scholingsuitgaven en kan hij voor het bedrag van de kosten zijn spaarloon deblokkeren. Als de werkgever de kosten van de EVC-procedure voor zijn rekening neemt, is de vergoeding of verstrekking onbelast en heeft de werkgever recht op de afdrachtvermindering EVC. SOCIALE VERZEKERINGEN Werknemers betalen met ingang van 1 januari 2009 geen WW-premie meer. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.