Belastingplan 2004 naar Tweede Kamer gestuurd

14 mei 2007

Het Belastingplan 2004 omvat een reeks van maatregelen. De meest in het oog springende maatregelen zijn de vereenvoudiging van de fiscale behandeling van de auto van de zaak en de vergoeding van reiskosten en de verdere beperking van de hypotheekrenteaftrek door te voorkomen, dat voor het bedrag van de bij verkoop van de oude woning gerealiseerde opbrengst boven de hypotheekschuld een lening kan worden aangegaan waarvan de rente aftrekbaar is en het afschaffen van de fiscaal gunstige behandeling van vervroegde pensionering.Behandeling auto van de zaak en reiskostenDe bijtelling voor privé-gebruik van een vervoermiddel bedraagt 20%, ongeacht de omvang van het privé-gebruik. Geen bijtelling is verschuldigd als een privé-gebruik van minder dan 500 kilometer per jaar kan worden aangetoond. Woon-werkverkeer is voortaan in zijn geheel zakelijk; de huidige moeilijke regeling verdwijnt. De bestaande staffel met lagere percentages als een bescheiden privé-gebruik wordt aangetoond vervalt. De beperkte bijtelling voor een bestelauto vervalt. De bestaande vergoedingsregeling voor zakelijke reiskosten van € 0,28 per kilometer wordt aangepast tot € 0,17 per kilometer. De regeling gaat ook gelden voor woon-werkkilometers en mag ongeacht de vorm van vervoer worden toegepast, behalve wanneer het vervoer door de werkgever wordt verzorgd. De afstand tussen woning en werk wordt gemeten langs de meest gebruikelijke weg.Beperking hypotheekrenteaftrekDe rente over verhoging van de hypotheekschuld voor de eigen woning is op dit moment alleen aftrekbaar als het bedrag, waarmee de lening wordt verhoogd wordt gebruikt voor onderhoud of verbouwing van de woning. Bij aankoop van een volgende woning is het mogelijk om het volledige aankoopbedrag te financieren met geleend geld en de rente over de gehele lening in aftrek te brengen. Daar komt nu een einde aan. Voor de netto opbrengst van de oude woning, dat is het verschil tussen de verkoopopbrengst en de op de woning rustende hypotheekschuld, wordt geen aftrek van rente meer verleend bij de nieuwe woning. Voorzover de nieuwe woning duurder is dan de verkoopopbrengst van de oude woning is de rente van een financiering wel aftrekbaar. De regeling bevat een aantal bepalingen die misbruik moeten voorkomen. Voor huizen, die in 2003 zijn gekocht of verkocht maar in 2004 worden geleverd geldt de beperking niet.Veranderingen in pensioenregelingenTer stimulering van de deelname van ouderen aan het arbeidsproces wordt de faciliëring van VUT-regelingen en prepensioenregelingen beëindigd. Door werknemers betaalde VUT-premies blijven wel aftrekbaar van hun inkomen, maar de aanspraak op VUT wordt in een keer in zijn geheel belast op het moment waarop de werknemer gebruik maakt van de VUT. De aftrek van prepensioenpremies is niet meer mogelijk. Ook de mogelijkheid om een overbruggingspensioen ter compensatie van het gemis aan AOW voor de 65e verjaardag en van de hogere premies volksverzekeringen tot die datum wordt afgeschaft. Per dienstjaar mag nog steeds 2% van het eindloon worden opgebouwd, maar het totale pensioen mag op de 65e verjaardag niet hoger zijn dan 70% van het laatstverdiende loon. In verband met de afschaffing van de fiscale begunstiging van VUT- en prepensioenregelingen vervalt per 1 januari 2005 de mogelijkheid om een overbruggingslijfrente af te sluiten en de mogelijkheid om daarvoor betaalde premie in aftrek te brengen. Ook vervalt per die datum de stamrechtvrijstelling in de loonbelasting, waarmee de belastingheffing over gouden handdrukken kan worden uitgesteld. HeffingskortingenTer stimulering van deelname aan het arbeidsproces wordt de arbeidskorting verhoogd met € 30 tot maximaal € 1.134 resp. het voor ouderen geldende bedrag en wordt een aanvullende combinatiekorting ingevoerd voor de minstverdienende partner van € 290. Voorwaarde is dat recht bestaat op de combinatiekorting. Daarvoor is nodig betaalde arbeid en de zorg voor een kind, dat jonger is dan 12 jaar. Verder wordt de kinderkorting verhoogd tot € 109 (was € 41) en de ouderenkorting tot € 409 (€ 346).Overige maatregelenDe scholingsaftrek en de afdrachtvermindering scholing vervallen; de speur- en ontwikkelingsaftrek wordt verhoogd tot 42% onder een bedrag van € 120.000 en 14% over het meerdere. Nu is dat 40% tot een bedrag van € 90.756 en 13% over het meerdere.Pensioenfondsen worden voortaan voor andere activiteiten dan de verzekering van pensioenen in de vennootschapsbelasting betrokken. Nu zijn ze nog geheel vrijgesteld. Voor de waardering van pensioenverplichtingen in eigen beheer mag de premie-bij-indiensttreding methode niet langer worden gebruikt. De Hoge Raad heeft onlangs in een arrest deze methode toegestaan. Ook de mogelijkheid om met leeftijdsterugstelling tot een hogere pensioenvoorziening te komen wordt beperkt. Terugstelling is alleen toegestaan ter compensatie van het verschil tussen de meest recente en de gebruikte oudere sterftetafel.Het vormen van een VUT-voorziening is pas mogelijk op het moment, waarop de uitkeringen gaan lopen.Alleen voor 2004 geldt een verhoging van de afdrachtvermindering kinderopvang voor kleinere werkgevers door de invoering van een getrapt tarief. De vermindering bedraagt dan 50% van de betaalde vergoedingen tot € 21.400 en 30% voor het meerdere.Voor de tarieven van de motorrijtuigenbelasting geldt voortaan een automatische indexatie.Ondernemers worden met ingang van 2005 verplicht om hun aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting electronisch te doen. Dat geldt ook voor de aangiften omzetbelasting met ingang van het eerste tijdvak van 2005 en voor de aangiften loonbelasting vanaf 2006.De heffings- en invorderingsrente worden verhoogd door verandering van de wijze waarop deze worden berekend. Nu geldt als uitgangspunt het financieringstarief van de Europese Centrale Bank verminderd met 0,5%; dat wordt het herfinancieringstarief van de bank vermeerderd met 1,5%. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.