Belastingplan 2003 deel II is ingediend bij Tweede Kamer

14 mei 2007

Deel II van het belastingplan 2003 bevat een voorstel om een aantal wijzigingen in diverse fiscale wetten aan te brengen. Het betreft onder meer technische aanpassingen, reparaties, ondermeer naar aanleiding van arresten van de Hoge Raad, en vastleggingen van eerder gedane toezeggingen. Hieronder volgt een opsomming van de belangrijkste wijzigingen.Inkomstenbelasting1. De beperking van de gemengde kostenaftrek wordt anders van opzet. Standaard wordt een vast bedrag van € 1.600 (2003) niet aftrekbaar. Desgewenst komen de kosten voor 90% in aftrek. Nu is de regel, dat standaard de kosten voor 90% in aftrek komen, met als keuzemogelijkheid de beperking op een vast bedrag van € 1.500 (2002) te stellen. 2. De beperkte bijtelling van 2,5% (met een maximum van € 450) voor bepaalde bestelauto’s, die alleen zakelijk en voor woon-werkverkeer gebruikt worden, wordt in de wet opgenomen. Als het woon-werkverkeer geen privé-component bevat, is de bijtelling nul. De regeling geldt zowel voor ondernemers als voor werknemers. Voor werknemers geldt de mogelijkheid, dat de werkgever de bijtelling als eindheffingsbestanddeel aanmerkt. De bijtelling voor de werknemer in de inkomstenbelasting bedraagt dan nihil. 3. De omschrijvingen van reisafstand en woon-werkverkeer zijn in een nieuw artikel opgenomen, waardoor twee andere artikelen konden vervallen. De 60-dagenregeling, die dient voor de bepaling of van regelmatig woon-werkverkeer sprake is, wordt in de wet opgenomen. Voor toepassing van de reisaftrek blijft de 40-dagenregeling gelden.4. Voor resultaatgenieters geldt bij overlijden de voor ondernemers al bestaande faciliteit van renteloos uitstel van belastingheffing, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2001.5. Voor willekeurige afschrijving, milieu-investeringsaftrek en S&O-aftrek is geen accountantsverklaring meer nodig.6. De ouderentoeslag wordt gekoppeld aan de gezamenlijke rendementsgrondslag van partners. Als de gezamenlijke grondslag meer bedraagt dan € 480.332 is er geen recht op ouderentoeslag. De voorwaarden voor overheveling naar de partner worden versoepeld.7. De aftrek van medische kosten in een eigen bijdrage bij verblijf in een AWBZ-instelling bedraagt voortaan 25% van de eigen bijdrage.8. In verband met het nieuwe verdrag ter voorkoming van dubbele belastingheffing met België worden twee compensatieregelingen ingevoerd. De ene betreft de mogelijkheid om in België verschuldigde belasting als fictieve loonbelasting te verrekenen. De andere regeling betreft bestaande grensarbeiders. Die worden tijdelijk gecompenseerd alsof de oude regeling nog bestond. Voor grensarbeiders wordt een aparte voorlopige teruggaafregeling ingevoerd in verband met de wijziging van de grensarbeidersregeling. De compensatieregelingen vloeien voort uit het nieuwe belastingverdrag. Loonbelasting1. De zelfstandigheidsverklaring voor artiesten en sporters vervalt. In het vervolg kunnen zij gebruik maken van de VAR.2. De bijtelling voor privé-gebruik van de bestelauto, die in aanmerking komt voor de 10%-regeling, kan via de loonbelasting worden verwerkt als eindheffingsbestanddeel.3. De verandering van de 40-dagenregeling in 60-dagenregeling wordt in de wet verwerkt.4. Het afzien van pensioen, dat is ondergebracht bij een buitenlandse verzekeraar, wordt belast met terugwerkende kracht tot 11 juli 2002.Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie volksverzekeringen1. De afdrachtvermindering VMBO van € 2.400 per leerling per jaar wordt in de wet opgenomen.2. Voor de arbo-afdrachtvermindering is geen accountantsverklaring meer nodig.Vennootschapsbelasting1. De regeling, waarbij EU-beleggingsdochters, die participeren in een buiten de EU gevestigde vennootschap, zijn uitgezonderd van de deelnemingsvrijstelling als bij directe participatie in die vennootschap de deelnemingsvrijstelling niet zou gelden, wordt uitgebreid tot indirecte participaties in EU-beleggingsdochters. De deelnemingsvrijstelling geldt evenmin voor EU-beleggingsdochters met een passieve vaste inrichting. Een passieve vaste inrichting houdt zich bezig met beleggen of niet actieve financieringswerkzaamheden.2. Vooruitlopend op de aanvaarding van het wetsvoorstel herziening fiscale eenheid is een aantal wetswijzigingen voorgesteld. Het betreft zaken, die in dat wetsvoorstel niet goed zijn verwerkt en niet zijn aangepast.Omzetbelasting1. De omschrijving van de uitzondering vrijstelling voor verhuur van onroerende zaken voor machines en bedrijfsinstallaties wordt gewijzigd in blijvend geïnstalleerde werktuigen en machines. Daarmee is de tekst in overeenstemming met de zesde richtlijn.2. Het herstellen van alle medische hulpmiddelen valt onder het lage tarief.3. De toepassing van het lage tarief voor ballonvaart en ziekenvervoer door de lucht per 1 januari 2002 wordt in de wet verwerkt.Belasting personenauto’s en motorrijwielenVoor de verschuldigdheid van BPM is bepalend het exacte tijdstip, waarop het kenteken wordt toegekend. Wanneer voor dat moment accessoires aan de auto zijn aangebracht, is daarover BPM verschuldigd. Met ingang van 2003 wordt dit tijdstip gesteld op begin van de dag, waarop het kenteken wordt afgegeven. Daardoor is het voor dealers eenvoudiger te bepalen wanneer de accessoires kunnen worden aangebracht zonder BPM gevolgen. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.