Belastingplan 2003 deel I is ingediend bij Tweede Kamer

14 mei 2007

Samenvatting Belastingplan 2003 deel I Deel I van het belastingplan 2003 bevat een voorstel om een aantal wijzigingen in diverse fiscale wetten aan te brengen. Het betreft aanpassingen, die voortvloeien uit het strategische akkoord, dat door de coalitiepartners bij de formatie is opgesteld. Per saldo komt het neer op het afschaffen van een aantal gunstige regelingen in het kader van het streven naar efficiëntere wetgeving. Hieronder volgt een opsomming van de belangrijkste wijzigingen.Inkomstenbelasting1. De tarieven voor de eerste twee schijven van box I gaan omlaag naar resp. 1,70% (2,95%) en 6,75% (8,45%).2. Voor tot het ondernemingsvermogen behorende onroerende zaken, die als belegging worden gehouden, wordt een waarderingsvoorschrift ingevoerd. De waarde bedraagt de aanschafprijs of de lagere waarde in het economische verkeer. Afschrijving is niet toegestaan.3. Willekeurige afschrijving op energiezuinige bedrijfsmiddelen vervalt. Dat betekent, dat de samenloop tussen EIA (energie-investeringsaftrek) en VAMIL (willekeurige afschrijving op milieu-investeringen) wordt afgeschaft. De willekeurige afschrijving op bedrijfsmiddelen ter ontwikkeling van culturele infrastructuur of gebieden met een zwakke economische structuur vervalt. 4. De verhoging van de scholingsaftrek voor personen van 40 jaar en ouder vervalt.5. De fietsaftrek vervalt.6. De basisruimte voor de lijfrentepremieaftrek vervalt met ingang van 2003. Voor een bedrag van € 1.069 kon zonder een pensioentekort betaalde lijfrentepremie in aftrek worden gebracht.7. Voor 2003 geldt, voor de bepaling van het deel van het woon-werkverkeer, dat moet worden meegenomen voor de bepaling van de hoogte van de bijtelling voor het privé-gebruik van de auto, dezelfde regeling als voor 2002. Dat houdt in, dat niet alle als privé aangemerkte kilometers van het woon-werkverkeer voor de hoogte van de bijtelling worden meegenomen.8. De vrijstelling in box 3 van € 17.025 voor geblokkeerde saldi op bedrijfsspaarrekeningen vervalt.9. De heffingskortingen voor maatschappelijke beleggingen, beleggingen in durfkapitaal en toetreders vervallen.10. De arbeidskorting wordt iets verhoogd. De verhogingen per 1 januari 2004, 2005 en 2006 zijn reeds vastgelegd.11. De ouderenkorting wordt verhoogd met € 46.12. De aanvullende ouderenkorting wordt verlaagd met € 24.Loonbelasting1. De geschenkenregeling (maximaal € 136 per jaar vrij van loonbelasting uit te keren) vervalt. Daarvoor in de plaats komt een eindheffing.2. De pensioenopbouw wordt versoberd. Het opbouwpercentage gaat van 2 naar 1,75% per dienstjaar; de opbouwperiode wordt daarmee 40 in plaats van 35 jaar. Voor een middelloonregeling wordt het opbouwpercentage 2 in plaats van 2,25%. De percentages voor nabestaandenpensioen zakken overeenkomstig. Er komt een overgangsregeling voor bestaande pensioenregelingen, die geldt tot 1 januari 20053. De tarieven voor de eerste twee schijven gaan omlaag naar resp. 1,70% (2,95%) en 6,75% (8,45%).4. De faciliteiten voor de bedrijfsspaarregelingen verdwijnen.5. De reeds bestaande overgangsregeling voor niet kwalificerende pensioenen in verband met de wetswijziging per 1 juni 1999 wordt verlengd tot 1 januari 2005. Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie volksverzekeringen1. De afdrachtverminderingen voor langdurig werklozen en ouderschapsverlof vervallen. Voor in dienst zijnde voormalig langdurig werklozen geldt een overgangsregeling tot uiterlijk 1 januari 2007. Voor ouderschapsverlof geldt een overgangsregeling tot 1 januari 2004.2. De afdrachtvermindering lage lonen geldt uitsluitend voor werknemers van 23 jaar en ouder en bedraagt in 2003 € 1.629 per jaar. Het toetsloon blijft € 17.576. Per 1 januari 2004 bedraagt de vermindering € 1.104, per 1 januari 2005 € 552. Per 1 januari 2006 vervalt de regeling. 3. De verhoging van de afdrachtvermindering scholing voor personen van 40 jaar en ouder vervalt.4. De verhoging van de S&O-afdrachtvermindering voor nieuwe S&O-inhoudingsplichtigen zakt van 30 naar 20%. Overige maatregelenDe stimuleringsregeling voor aankoop van schone auto’s wordt beëindigd; de bijzondere regeling in de BPM voor energiezuinige auto’s verdwijnt. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.