Belangrijkste wijzigingen sociale verzekeringen per 1 januari 2004

14 mei 2007

De belangrijkste wijzigingen per 1 januari 2004 op het gebied van sociale verzekeringen zijn de volgende.1. De verplichting van werkgevers om bij ziekte van werknemers tenminste 70% van het loon door te betalen is verlengd met 1 jaar tot 2 jaar. De instroom in de WAO vindt daardoor een jaar later plaats. In verband met de verlenging van de loondoorbetaling wordt de periode dat arbeidsongeschiktheidsuitkeringen meetellen in de Pemba-premie verkort tot de eerste vier uitkeringsjaren in plaats van de eerste vijf jaren.2. De basispremie in de WAO is afgeschaft voor werknemers van 55 jaar en ouder en voor werknemers, die na hun 50e verjaardag in dienst zijn genomen. Dat blijkt uit de nieuwe wet Werkgeversbijdrage Werkloosheidslasten Oudere Werknemers, die onlangs is aangenomen.3. De sollicitatieplicht voor werklozen van 57,5 jaar en ouder met uitzicht op een baan is weer ingevoerd.4. De verplichte registratie van allochtonen in bedrijven is afgeschaft.5. De extra verhoging van de kinderbijslag voor het eerste kind is afgeschaft. Het gaat om € 3,5 tot 5,5 per jaar.6. Het bruto minimumloon blijft bevroren op het peil van 1 juli 2003. 7. De financiële tegemoetkoming voor scholing van werknemers wordt uitgebreid met laaggeschoolde jongeren tot 23 jaar, die voorheen werkloos waren. Het gaat om een compensatie voor scholing op basisniveau (startkwalificatie), die kan oplopen tot 1500 euro.8. De vervolguitkering in de WW is afgeschaft voor werknemer, die na 11 augustus 2003 werkloos zijn geworden. Werkloze werknemers hebben, afhankelijk van de duur van hun arbeidsverleden, maximaal vijf jaar recht op een WW-uitkering van 70 procent van hun loon. De vervolguitkering van maximaal 70 procent van het minimumloon betrof de periode van twee jaar, aansluitend op de periode waarin een normale WW-uitkering werd genoten. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.