Arrest Hof van Justitie EG over recht van overgang

11 september 2008

Het EG-verdrag regelt ondermeer de vrijheid van het kapitaalverkeer tussen ingezetenen van de lidstaten. Nalatenschappen en legaten vallen onder het kapitaalverkeer van persoonlijke aard. Net zoals Nederland kent België, naast de heffing van het recht van successie over de waarde van de nalatenschap van haar inwoners, de heffing van het recht van overgang bij overlijden van niet-inwoners. Het recht van overgang wordt geheven over de waarde van in België gelegen onroerende goederen. Bij de heffing van het successierecht wordt rekening gehouden met schulden van de overledene. Bij de heffing van het recht van overgang gebeurt dat niet. Volgens het Hof van Justitie EG is dat in strijd met de vrijheid van het kapitaalverkeer. De op een onroerende zaak rustende schulden moeten ook bij het recht van overgang in aftrek kunnen worden gebracht wanneer dat bij de heffing van successierecht is toegestaan. Het Hof van Justitie EG beantwoordde een door de Belgische rechter gestelde prejudiciële vraag. De zaak had betrekking op een inwoonster van Duitsland, die ten tijde van haar overlijden een in België gelegen woning in eigendom had. Zij had een schuld aan haar broer, aan wie zij bij notariële akte een volmacht had gegeven om de Belgische woning te bezwaren met een hypotheek als zekerheid voor deze schuld. Volgens de Belgische wetgeving kwam deze schuld niet in mindering op de waarde van de woning voor de berekening van het recht van overgang. De Belgische rechter moet nog antwoord geven op vragen of de schuld op de woning drukt. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.