Afwaardering lening toegestaan

11 juni 2010

Een BV verstrekte een lening aan een andere BV voor een bedrag van € 113.445 met een looptijd van 1 jaar. Er gold een rente van 10% per jaar. De directeur en enig aandeelhouder van de geldverstrekker was medeaandeelhouder in de geldlener. Tussen de geldverstrekker en de geldlener bestond een managementovereenkomst op grond waarvan de dga van de geldverstrekker ter beschikking werd gesteld aan de geldlener. De geldlener voldeed vanaf het moment waarop de eerste termijn terugbetaald moest worden niet aan haar aflossingsverplichting. Ook werd geen rente betaald. De lening werd achtergesteld toen een bank een rekening-courantkrediet verstrekte aan de geldlener. De bank eiste daarnaast zekerheid in de vorm van verpanding van de inventaris en vorderingen en borgstellingen door de aandeelhouders.

Door de slechte gang van zaken bij de geldlener was de waarde van de geldlening eind 2002 gedaald tot nihil. De geldverstrekker waardeerde de lening in 2002 af ten laste van de winst. De inspecteur stond dit niet toe omdat de lening onzakelijk zou zijn. Afwaardering van een onzakelijke lening ten laste van de winst is niet toegestaan op grond van een arrest van de Hoge Raad uit 2008.

 

Hof Arnhem was van oordeel dat goedkoopmansgebruik de volledige afwaardering van de geldlening toestond. De inspecteur slaagde er niet in te bewijzen dat sprake was van een onzakelijke lening. Het hof wees op de verstrekking van het rekening-courantkrediet door de bank tegen een lagere rente dan de rente op de lening. Het ontbreken van zekerheden was, gelet op de korte looptijd en de hoge rente, niet onzakelijk.

Ook op een later moment dan bij de verstrekking van de lening was geen sprake van onzakelijk handelen. De geldverstrekker had de keuze tussen het in gevaar brengen van het voortbestaan van de geldlener door de lening op te eisen en niet in te stemmen met de achterstelling van de geldlening. De geldverstrekker ging ervan uit, dat de geldlener in de toekomst wel aan haar verplichtingen als debiteur zou kunnen voldoen en dat zij afnemer van managementdiensten zou blijven. Ook de bank had kennelijk vertrouwen in de levensvatbaarheid van de geldlener omdat de bank twee jaar na de verstrekking van het rekening-courantverdriet nogmaals krediet verstrekte.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.