Aftrek voorbelasting bij verschillende activiteiten

13 maart 2008

Ondernemers die zowel belaste als vrijgestelde prestaties verrichten voor de omzetbelasting hebben voor zaken en diensten die zij voor beide prestaties gebruiken slechts gedeeltelijk recht op aftrek van voorbelasting. Dat gedeelte is evenredig aan de met belaste prestaties behaalde omzet ten opzichte van de totale omzet. De leveringen van investeringsgoederen die de ondernemer voor zijn onderneming heeft gebruikt en prestaties met betrekking tot onroerende zaken en financiƫle handelingen blijven buiten beschouwing. Het is mogelijk om de aftrek van voorbelasting in plaats van volgens de pro-ratamethode toe te passen op grond van het werkelijk gebruik voor belaste of vrijgestelde prestaties. Daarnaast kunnen ondernemers niet-economische prestaties verrichten, dat wil zeggen prestaties die buiten het bereik van de omzetbelasting vallen en waarvoor geen recht op aftrek van voorbelasting bestaat. Het Hof van Justitie EG heeft aangegeven hoe de aftrek van voorbelasting moet worden bepaald bij een ondernemer die zowel economische als niet-economische activiteiten verricht. De procedure had betrekking op een ondernemer die drie soorten activiteiten verrichtte, namelijk niet-economische activiteiten, vrijgestelde economische en belaste economische activiteiten. De ondernemer wenste de voordruk op de kosten voor de uitgifte van aandelen te verrekenen. Dat is slechts mogelijk voor zover het daarmee verworven kapitaal bestemd is voor de economische activiteiten. De lidstaten moeten zelf de methoden en criteria vaststellen waarmee ondernemers het recht op aftrek kunnen berekenen. Daarmee moet objectief kunnen worden vastgesteld welk deel van de gemaakte kosten werkelijk is toe te rekenen aan economische en niet-economische activiteiten. De lidstaten hebben het recht om een verdeelsleutel per soort investering of een verdeelsleutel per soort handeling vast te stellen of om een andere passende verdeelsleutel vast te stellen. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.