Aftrek voorbelasting bij verhuurconstructie

27 maart 2009

Ondernemers hebben recht op aftrek van de omzetbelasting die voor de levering van goederen of diensten door andere ondernemers in rekening is gebracht op facturen, die voldoen aan de daaraan gestelde eisen.

Hof Leeuwarden was van oordeel dat er geen levering plaats vond wanneer iemand bij een aankoop handelt voor rekening en risico van een ander, die bij de aflevering door de leverancier het volledige economische belang verwerft. Gevolg van deze opvatting was dat de “afnemer” geen recht had op aftrek van de hem in rekening gebrachte omzetbelasting. Het Hof kwam tot deze beslissing in een procedure die betrekking had op een commanditaire vennootschap (CV), die was opgericht door een ziekenhuis. De CV was opgezet om bij de aanschaf van ziekenhuisapparatuur niet gehinderd te worden door de vrijstelling van btw voor medische prestaties. De CV kocht de benodigde apparatuur en verhuurde deze aan het ziekenhuis. Over de huurprijs werd btw berekend. De bestellingen van apparatuur werden gedaan door het ziekenhuis; de leveranciers stelden de facturen in het merendeel van de gevallen op naam van het ziekenhuis.

De Hoge Raad deelt de opvatting van het Hof niet. Er is alleen geen sprake van een levering aan de CV als de macht om als eigenaar over de apparatuur te beschikken door de leverancier aan het ziekenhuis is overgedragen. Als de juridische eigendom niet is overgedragen, is voor het bestaan van een levering niet voldoende dat het (volledige) economische belang bij de zaak is overgedragen. Voor de macht om als eigenaar over de zaak te kunnen beschikken moet de economische eigenaar een onherroepelijke volmacht hebben om de zaak te kunnen vervreemden of bezwaren. Is dat niet het geval dan moet de juridische eigenaar verplicht zijn om op verzoek van de economische eigenaar mee te werken aan overdracht van de zaak aan een derde. Na verwijzing van de zaak naar Hof Arnhem was de procedure snel afgehandeld. Partijen waren het erover eens dat de naheffingsaanslag omzetbelasting moest worden verminderd. Het Hof besliste dienovereenkomstig.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.