Aftrek voorbelasting bij tijdelijk privégebruik

25 juni 2010

Ondernemers die belaste prestaties verrichten voor de omzetbelasting hebben recht op aftrek van de omzetbelasting die andere ondernemers in rekening brengen. De aftrek van voorbelasting is beperkt tot goederen en diensten die in het kader van de onderneming worden gebruikt.

De vraag is hoe het zit met het recht op aftrek van voorbelasting op investeringen in een bedrijfsmiddel als deze investeringen uitsluitend worden gedaan ten behoeve van privégebruik door de ondernemer.

Deze vraag kwam aan de orde in een procedure over twee ondernemers die een bedrijfsloods hadden gekocht voor hun groothandel. De zolderetage van de loods lieten zij verbouwen tot tijdelijke woning, in afwachting van de oplevering van een bedrijfswoning naast de loods. Daarna werd de zolder met behoud van de verbouwing binnen het bedrijf gebruikt als kantoor en instructieruimte. De vraag was of de omzetbelasting op de verbouwing in aftrek kon worden gebracht. Hof Leeuwarden meende dat het merendeel van de aanpassingen uitsluitend was gedaan ten behoeve van de bewoning door beide vennoten. Dat betekende dat de werkzaamheden niet ten behoeve van het bedrijf waren verricht, zodat er geen recht op aftrek bestond.

In cassatie voerden de ondernemers aan dat zij een gedeelte van een tot het bedrijf behorend goed tijdelijk voor privédoeleinden hadden gebruikt. Volgens de Zesde EG-richtlijn vormt dat voor de heffing van omzetbelasting een belaste handeling. Dat betekent dat niet alleen de omzetbelasting op de aanschaf, maar ook de omzetbelasting op onderhouds- en verbeteringskosten onmiddellijk en volledig aftrekbaar is.

Niet duidelijk was of bij de aanschaf van de loods omzetbelasting in rekening was gebracht. Wanneer dat het geval zou zijn, was deze in zijn geheel en onmiddellijk aftrekbaar als voorbelasting. Het privégebruik van de loods moest dan op grond van de Zesde Richtlijn worden gelijkgesteld met een dienst onder bezwarende titel, waarover omzetbelasting berekend moet worden. 

Wanneer bij de levering van de loods geen omzetbelasting in rekening zou zijn gebracht zou, afgezien van de aanpassingen van de loods voor privédoeleinden, geen sprake zijn van een dienst onder bezwarende titel, omdat dan niet voldaan zou zijn aan de voorwaarde dat voor de loods recht op aftrek van voorbelasting was ontstaan.

In dat geval was de vraag of de btw op de aanpassingen aan de loods voor aftrek in aanmerking kwam. Volgens de Hoge Raad is op die vraag geen eenduidig antwoord mogelijk.

Tegen aftrek pleit dat volgens arresten van het Hof van Justitie EG de bestemming en het gebruik van de diensten die tot de aanpassing van de zolderetage hebben geleid bepalend lijken te zijn voor het recht op aftrek van voorbelasting. Omdat deze diensten zijn verricht met het oog op privégebruik zou dat betekenen dat er geen recht is op aftrek.

Voor aftrek pleit dat het niet ging om kosten van gebruik of onderhoud, maar om duurzame aanpassingen van de loods. Deze aanpassingen zijn in stand gebleven, ook toen de loods in zijn geheel voor bedrijfsdoeleinden werd gebruikt.

De Hoge Raad heeft het Hof van Justitie EG de vraag voorgelegd of een belastingplichtige die een gedeelte van een tot zijn bedrijf behorend investeringsgoed tijdelijk gebruikt voor privédoeleinden recht heeft op aftrek van de btw op uitgaven die zijn gedaan voor duurzame aanpassingen aan dat investeringsgoed met het oog op het privégebruik. De Hoge Raad wil verder weten of het voor de beantwoording van deze vraag verschil maakt of bij de aanschaf van het investeringsgoed btw in rekening is gebracht die de belastingplichtige in aftrek heeft gebracht.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.