Aftrek voorbelasting bij niet belastbare handelingen

15 mei 2009

De omzetbelasting is een belasting die op Europees niveau wordt geregeld. De voorschriften liggen vast in richtlijnen. Volgens deze richtlijnen wordt gebruik voor andere dan bedrijfsdoeleinden door ondernemers gelijkgesteld met een dienst. Tenzij sprake is van een vrijstelling moet hierbij dus omzetbelasting worden betaald. Voor zover de goederen en diensten worden gebruikt voor belaste handelingen mag een ondernemer de omzetbelasting die andere ondernemers hem in rekening hebben gebracht voor de levering van goederen en diensten in aftrek brengen. Omzetbelasting die voor andere doeleinden in rekening wordt gebracht komt niet in aftrek.

VNLTO, een vereniging, kocht goederen en diensten in die zij gebruikte voor aan btw onderworpen activiteiten en voor activiteiten buiten de btw-sfeer. VNLTO bevordert de algemene belangen van haar leden, bestaande uit ondernemers in de agrarische sector in de noordelijke provincies. De leden betalen daarvoor contributie. Deze activiteiten vallen buiten de btw-sfeer. Daarnaast verricht VNLTO individuele diensten aan leden en aan derden tegen vergoeding. De met deze commerciële activiteiten behaalde overschotten worden aangewend voor de behartiging van de algemene belangen van de leden.

De vraag was in hoeverre de bij deze inkopen in rekening gebrachte btw in aftrek kon worden gebracht. Voor investeringsgoederen die zowel zakelijk als privé worden gebruikt is eerder door het Hof van Justitie EG bepaald, dat een ondernemer het recht heeft deze geheel tot zijn ondernemingsvermogen te rekenen en de daarop drukkende voorbelasting volledig in aftrek te brengen. De Hoge Raad heeft aan het Hof van Justitie EG de vraag voorgelegd of VNLTO het recht heeft om ook niet-investeringsgoederen en diensten volledig voor haar onderneming te bestemmen en de voorbelasting volledig en onmiddellijk in aftrek te brengen bij gedeeltelijk gebruik voor handelingen die niet aan btw zijn onderworpen.

In het arrest Securenta uit 2008 heeft het Hof van Justitie EG overwogen dat er geen recht op aftrek van de voorbelasting bestaat voor belasting die betrekking heeft op activiteiten van niet-economische aard. Wanneer een belastingplichtige zowel economische als niet-economische activiteiten verricht is de btw over de kosten in eerdere stadia slechts aftrekbaar voor zover deze kosten kunnen worden toegerekend aan de economische activiteiten van de belastingplichtige.

Handelingen die buiten de werkingssfeer van de btw vallen zijn geen handelingen die zijn verricht voor „andere dan bedrijfsdoeleinden”. De behartiging van de algemene belangen van de leden van VNLTO is geen handeling voor andere dan bedrijfsdoeleinden. Het gaat immers om de belangrijkste activiteit van de vereniging.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.