Aftrek elders belast voor bestuurder vereniging

26 juni 2007

Een Amerikaans staatsburger woonde en werkte in Nederland. Hij genoot inkomsten als bestuurder van een Nederlandse vereniging en een stichting. In de jaren 1997 en 1998 was de zogenaamde 35%-regeling op hem van toepassing. Op grond van deze regeling was hij fictief buitenlands belastingplichtige en dus alleen in Nederland belast voor zijn in Nederland verworven inkomen. De Amerikaan claimde in Nederland op grond van het verdrag ter voorkoming van dubbele belasting, dat Nederland en de Verenigde Staten hebben gesloten, een vermindering ter voorkoming van dubbele belasting voor alle niet in Nederland gewerkte dagen. Bij het vaststellen van de aanslag over het jaar 1998 hield de inspecteur alleen rekening met het gedeelte van de arbeidsbeloning, dat toerekenbaar was aan in de Verenigde Staten gewerkte dagen. De inspecteur was van mening dat de verdragsbepaling voor bestuurders van toepassing was. De Amerikaan bepleitte toepassing van de verdragsbepaling voor werknemers. Hof Den Haag overwoog als volgt. Voor de toepassing van het verdrag was de belanghebbende inwoner van de Verenigde Staten. Op grond van de werknemersbepaling van het verdrag mag Nederland alleen belasting heffen over het salaris dat is toe te rekenen aan een in Nederland uitgeoefende dienstbetrekking. Op grond van de bestuurdersbepaling mag Nederland belasting heffen over de gehele beloning van een bestuurder van een in Nederland gevestigd lichaam behalve voor zover deze is verkregen voor in de Verenigde Staten verrichte werkzaamheden. Op basis van de taakomschrijving van de belanghebbende stelde het Hof vast dat zijn werkzaamheden die van bestuurder van de vereniging en de stichting waren. Zijn gehele arbeidsbeloning viel onder de bestuurdersbepaling van het verdrag. Voor de Nederlandse heffingsbevoegdheid moest nog worden vastgesteld of de vereniging een in Nederland gevestigd lichaam was. De belanghebbende betoogde dat de vereniging geen inwoner van Nederland was in de zin van het verdrag, maar het Hof volgde dat betoog niet. Het betoog berustte op het feit dat de vereniging niet in de heffing van vennootschapsbelasting werd betrokken omdat zij geen onderneming dreef. Volgens het Hof is bepalend of een lichaam op grond van zijn woonplaats in een zodanige verhouding staat tot Nederland dat er aanleiding kan zijn tot onbegrensde belastingplicht. De vereniging was daarmee inwoner van Nederland in de zin van het verdrag. Dat betekende dat de beloning van de bestuurder in Nederland was belast, behoudens voor zover de bestuurder in de Verenigde Staten had gewerkt. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.