Activiteiten niet tijdelijk stilgelegd maar gestaakt

5 maart 2010

Verliezen die een vennootschap maakt zijn verrekenbaar met winsten van eerdere en van latere jaren. De termijn van verrekening is door de jaren nogal eens gewijzigd. Momenteel geldt een termijn van 1 jaar voor de verrekening met winsten van eerdere jaren en een termijn van 9 jaar voor verrekening met winsten van latere jaren.

Er geldt een beperking in de verliesverrekening bij een belangrijke verandering in het aandeelhouderschap van de vennootschap. Die beperking is ingevoerd om de ongewenste handel in verliesvennootschappen tegen te gaan. Met ingang van 1 januari 2001 zijn verliezen van voorgaande jaren alleen nog met winsten van latere jaren verrekenbaar als de belangrijke verandering betrekking heeft op de uitbreiding van een bestaand belang van ten minste 1/3 deel in de vennootschap.

Op grond van overgangsrecht blijven aandeelhouderswisselingen die vóór 27 juni 2000 hebben plaatsgevonden onder bepaalde voorwaarden buiten beschouwing. Deze voorwaarden zijn:

1. op de aandeelhouderswisseling zou de eerdere beperking van de verliesverrekening niet van toepassing zijn geweest;

2. de bezittingen van de vennootschap bestonden zowel in het verliesjaar als in het winstjaar niet grotendeels uit beleggingen;

3. de vennootschap dreef direct voorafgaand aan de aandeelhouderswisseling een materiële onderneming.

In een procedure over het recht op verliesverrekening na een aandeelhouderswisseling was niet in geschil dat aan de eerste twee voorwaarden was voldaan. De rechtbank vond echter niet aannemelijk dat er nog een materiële onderneming werd gedreven. De eerdere activiteiten waren voor de aandeelhouderswisseling vrijwel geheel gestaakt. De nog wel verrichte activiteiten hadden betrekking op de afwikkeling van de gestaakte onderneming. Dat volgde uit de eigen stellingen van de vennootschap en uit haar jaarrekeningen over meerdere boekjaren waarin geen winst of verlies werd behaald en geen mutaties in de balansposten plaats vonden. Omdat niet aan alle voorwaarden was voldaan had de vennootschap geen recht op verrekening van het verlies. In hoger beroep heeft Hof Den Haag het oordeel van de rechtbank bevestigd.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.