Activering veldinventaris

1 februari 2008

Het belangrijkste principe van goed koopmansgebruik is het realiteitsbeginsel, op grond waarvan baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Indien bepaalde lasten direct toerekenbaar zijn aan bepaalde opbrengsten, dan moeten die lasten ten laste van de winst worden gebracht in het jaar waarin die opbrengsten worden gerealiseerd (matchingbeginsel). Goed koopmansgebruik houdt verder in dat alleen gerealiseerde winsten worden verantwoord, terwijl verliezen mogen worden genomen als zij voorzienbaar zijn (realisatie- en voorzichtigheidsbeginselen). Tenslotte houdt goed koopmansgebruik in dat de winstbepaling praktisch moet zijn en is afgestemd op de omvang en de aard van de onderneming (eenvoudbeginsel). Volgens oude arresten van de Hoge Raad hoeft op grond van goed koopmansgebruik de zogenaamde veldinventaris van tuinbouwers niet geactiveerd te worden. In deze arresten liet de Hoge Raad het eenvoudbeginsel en het voorzichtigheidsbeginsel prevaleren boven het realiteitsbeginsel. Volgens een arrest van de Hoge Raad uit 1990 waren de niet-geringe risico's van de mosselteelt in zee onvoldoende om niet-activering van de mosselinventaris per jaareinde te rechtvaardigen. Onder verwijzing naar dat arrest en naar de modernisering van de teelt onder glas die tot vergaande beperking van teeltrisico's heeft geleid, concludeerde de advocaat-generaal bij de Hoge Raad dat de oude veldinventarisarresten zijn achterhaald. Ook de Hoge Raad vindt deze arresten achterhaald. Landbouwbedrijven nemen administratief niet langer een uitzonderingspositie in en dus is er geen reden meer om voor landbouwbedrijven een uitzondering op het realiteitsbeginsel te aanvaarden. Ondanks het bijzondere karakter van veldinventaris en de bijzondere risico’s daarvan moet veldinventaris worden gewaardeerd op het bedrag van de daarvoor gedane uitgaven. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.