Aanpassing reis- en verhuiskostenvergoeding in Belastingplan 2009

29 november 2008

De staatssecretaris van Financiën heeft een tweede nota van wijziging op het wetsvoorstel Belastingplan 2009 ingediend bij de Tweede Kamer. De nota bevat de volgende aanpassingen.
1. De regeling voor vaste reiskostenvergoedingen wordt verruimd.
2. De regeling voor verhuiskostenvergoedingen wordt aangepast.
3. Zoals eerder aangekondigd wordt de fijnstofdifferentiatie in de BPM afgeschaft en komt er een stimuleringsregeling voor roetfilters. De tarieven in de BPM worden in verband hiermee aangepast.
4. Zoals eerder aangekondigd komt er een vrijstelling voor dorpshuizen in de Successiewet. De voorgestelde vrijstelling voor sportorganisaties wordt aangepast, waardoor deze alleen voor de amateursport geldt.
5. De BTW-vrijstelling voor (para)medische beroepen wordt aangepast.
6. De bedragen van de zelfstandigenaftrek worden in 2009 wel geïndexeerd. De MKB-winstvrijstelling wordt daarom verhoogd naar 10,5% in plaats van 10,7%.

Ad 1. Vaste reiskostenvergoedingen
Een werkgever mag aan een werknemer die op minimaal 70% van het aantal werkdagen naar zijn vaste werkplaats reist een vaste vrije reiskostenvergoeding betalen alsof hij op alle werkdagen naar deze plaats reist. Deze regeling wordt verruimd waardoor deze ook geldt indien de werknemer op minimaal 60% van de werkdagen naar zijn vaste werkplaats reist. Hierdoor kan een werknemer maximaal twee dagen per week thuis werken met behoud van de onbelaste reiskostenvergoeding. De vaste vrije reiskostenvergoeding hoeft niet langer op basis van 214 werkdagen berekend te worden. In plaats daarvan geldt een maximum van 214 werkdagen.

Ad 2. Verhuiskostenvergoedingen
De verhuiskostenregeling gaat alleen gelden voor mensen die meer dan 25 kilometer van hun werk wonen en die na verhuizing minder dan 10 kilometer van hun werk wonen. De verhuizing moet wel binnen 2 jaar na de aanvang van een dienstbetrekking of na een overplaatsing plaatsvinden. Het maximum van de onbelaste verhuiskostenvergoeding wordt verhoogd van € 5.445 naar € 7.750. Werknemers die minder dan 25 kilometer van hun werk wonen komen niet langer voor een onbelaste verhuiskostenvergoeding in aanmerking. De voorwaarde dat de onbelaste verhuiskostenvergoeding niet meer mag bedragen dan 12% van het jaarloon vervalt. Voor ondernemers en resultaatgenieters komt een vergelijkbare aanpassing in de inkomstenbelasting.

Ad 6. BTW-vrijstelling medische diensten
De vrijstelling van omzetbelasting voor de gezondheidskundige verzorging van de mens gaat ook gelden voor andere dan BIG-beroepsbeoefenaren. De vrijstelling geldt op voorwaarde van vermelding van hun beroep in een door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bij te houden register en op voorwaarde dat hun beroepsopleiding en beroepsuitoefening voldoen aan door deze minister gestelde eisen. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.