Aanneming van werk door onbekenden

13 december 2008

Wie als ondernemer werkzaamheden binnen zijn onderneming laat verrichten door andere personen wordt al snel geconfronteerd met de verplichting om loonbelasting in te houden op de betalingen aan deze personen. Alleen als degene die de werkzaamheden uitvoert dat doet in het kader van zijn eigen onderneming hoeft geen loonbelasting ingehouden te worden. Het is niet nodig dat er civielrechtelijk een dienstbetrekking bestaat, want de wet op de Loonbelasting merkt ook andere arbeidsverhoudingen aan als dienstbetrekking.
Een kamerverhuurder liet onderhoudswerkzaamheden verrichten aan zijn panden. In het jaar 2000 betaalde hij aan de personen die de werkzaamheden uitvoerden een bedrag in contanten van ƒ 14.770. De kamerverhuurder wilde deze kosten in aftrek brengen op de verhuuropbrengsten. De inspecteur weigerde dat aanvankelijk omdat niet duidelijk was aan wie was betaald, hoeveel was betaald en wat voor arbeid verricht was. Na overlegging van een specificatie werden de kosten alsnog in aftrek toegelaten. De inspecteur legde echter een naheffingsaanslag loonbelasting op, omdat er sprake was van werkzaamheden in dienstbetrekking. Hof Arnhem was van oordeel, gelet op de aard, omvang en verscheidenheid van de werkzaamheden waartoe de kamerverhuurder opdracht had gegeven, het grote aantal ingeschakelde personen en de aanwezigheid van de verhuurder bij de uitvoering van de werkzaamheden, de betaling van vaste bedragen per uur en de door de verhuurder verrichte eindcontrole, dat sprake was van een dienstbetrekking met de ingeschakelde personen. Dat betekende dat de inspecteur hem terecht als inhoudingsplichtige had aangemerkt. Vanwege het ontbreken van een loonadministratie en het niet kunnen verstrekken van de namen en adressen van de ingeschakelde personen was het anoniementarief van toepassing.
De kamerverhuurder ging tegen de uitspraak van het Hof in cassatie omdat er geen sprake van dienstbetrekkingen was. De Hoge Raad heeft het beroep in cassatie wegens gebrek aan belang afgewezen. Het Hof had namelijk geoordeeld dat als de werkzaamheden niet in een dienstbetrekking zouden zijn verricht sprake was van aanneming van werk door niet-ondernemers. Ook in die situatie zou de kamerverhuurder loonbelasting in hebben moeten houden. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.